Szukaj na tym blogu

poniedziałek, 28 listopada 2011

piątek, 25 listopada 2011

Sezon na konkursy w Warszawie w pełni - kolejna lista

Listopad 2011 r. to dobry okres dla szukających konkursów dla organizacji pozarządowych w Warszawie. na stronach Urzędu Miasta pojawiło się mnóstwo ciekawych ogłoszeń.  W poście z 20.11 pisaliśmy o 3 konkursach, jak widać prze tydzień konkursy wyrosły jak grzyby po deszczu!
Poniżej przeklejamy za Urzędem Miasta aż 22  i życzymy Wam i Waszym projektom powodzenia i oczywiście godziwego dofinansowania!

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w 2012 roku
Do 30 grudnia 2011 roku do godz. 15:00 przyjmowane są oferty na zadanie dotyczące organizowania imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych, a także na zadanie dotyczące szkolenia i współzawodnictwa sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży.
Czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2012 roku
Do 13 grudnia 2011 roku do godz. 15:00 przyjmowane oferty na zadania dotyczące organizowania imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych oraz szkolenia i współzawodnictwa sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży.
Czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w 2012 roku
Do 19 grudnia 2011 roku do godz. 16:00 przyjmowane są oferty na zadania dotyczące 1) wspierania organizowania imprez sportowych oraz 2) wspierania szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
Czytaj dalej

poniedziałek, 21 listopada 2011

Aktualne konkursy ogłoszone przez ministerstwa

W listopadzie ministerstwa ogłosiły kilka otwartych konkurs ofert, m.in. w obszarze turystyki i sportu (MSiT), kultury (MKiDN), wolontariatu i krajoznawstwa szkolnego (MEN), polskiej pomocy rozwojowej (MSZ).


W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe, których działalność w sferze turystyki i krajoznawstwa jest jednym z celów statutowych, działające dłużej niż trzy lata. Dla lokalnych organizacji turystycznych wymóg ten wynosi minimum 1 rok działalności.

Termin składania ofert upływa z dniem 30 listopada 2011 r.


niedziela, 20 listopada 2011

Warszawa - aktualne konkursy dla NGO


W Warszawie pojawiło się kilka ciekawych konkursów grantowych dla organizacji pozarządowych.
Dotyczą działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ekonomii społecznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.


Wnioski można składać z pominięciem otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
           1)  wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000,00 zł;
           2)  zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

czwartek, 17 listopada 2011

Współpraca NGO z samorządem - ważne listopadowe daty


W poniedziałek, 15 listopada, minął ustawowy termin na przesłanie PROJEKTU BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDOWEJ do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Natomiast PROGRAM WSPÓŁPRACY (za Poradnikiem www.ngo.pl: jest to podstawowy dokument, który opisuje zasady współpracy pomiędzy władzami samorządowymi a działającymi na danym terenie organizacjami pozarządowymi. Z formalnego punktu widzenia program współpracy to uchwała rady miasta, gminy, powiatu, sejmiku wojewódzkiego) powinien zostać uchwalony do 30 listopada.
Te dwie daty oznaczają, że jesteśmy w okresie ostatecznego kształtowania się szczegółów przyszłorocznej (lub kilkuletniej w przypadku programów wieloletnich) współpracy organizacji pozarządowych z samorządem, na którego terenie działają.
Warto zainteresować się projektem budżetu naszej gminy, powiatu, miasta czy województwa i sprawdzić, jakie plany dotyczące współpracy finansowej z trzecim sektorem są w nich zawarte. Na tej podstawie będzie można m.in. przygotować się do udziału w konkursach ofert.

Projekt programu współpracy powinien już być konsultowany z sektorem pozarządowym na terenie danej JST. Jeśli nie dotarły do Was informacje na ten temat, warto zapukać do swojego urzędu, chociażby zaglądając na stronę internetową ich Biuletynu Informacji Publicznej.

Obecna sytuacja ekonomiczna wskazuje na to, że jednostki samorządowe będą ciąć wydatki, co może odbić się na wysokości środków finansowych przeznaczonych na powierzanie i wspieranie  realizacji zadań przez organizację pozarządową.

Polecamy:

środa, 16 listopada 2011

Idą Święta - konkursy na organizację imprez świątecznych dla potrzebujących


W okresie przed świętami Bożego Narodzenia wiele urzędów ogłasza otwarte konkursy ofert na organizację imprez świątecznych dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Może Wasza organizacja chciałaby sie zaanagżować w takie działania?


KRAKÓW: otwarty konkurs ofert na wspieranie zadania mającego na celu reintegrację społeczną osób, polegającego na zorganizowaniu Wigilii Świąt Bożego Narodzenia dla osób bezdomnych i samotnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2011 roku.
Na wsparcie powyższego zadania w roku 2011 Gmina Miejska Kraków przekaże dotację w wysokości 16 040,00 złotych
Termin składania ofert: do 17.11. 2011 roku do godziny 8.15 w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Józefińskiej 14, pok. Nr 004.


WROCŁAW: otwarty konkurs ofert na przygotowanie Wigilii dla najuboższych mieszkańców Wrocławia 2011Celem realizacji zadania jest stworzenie moŜliwości uczestniczenia w tradycyjnym, świątecznym spotkaniu wigilijnym osobom bezdomnym przebywającym na terenie Wrocławia oraz ubogim mieszkańcom Wrocławia.
W roku 2011 Gmina Wrocław przekaŜe na realizację ww. zadania dotacje w wysokości do 49 050 PLN
Termin składania ofert: do dnia 16.11.2011 roku do godz. 12:00


SZCZECIN: otwarty konkurs ofert - Organizacja uroczystych integracyjnych spotkań wigilijnych i noworocznych
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi 49 000 zł
Termin składania ofert: do dnia 16 listopada 2011 roku


TOLKMICKO: otwarty konkurs ofert (powiat elbląski)
Rodzaj zadania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
Nazwa zadania: „Aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach wiejskich”.
Minimalny zakres rzeczowy zadania to: kolacja wigilijna, konkurs, koncert lub wystawa świąteczna itp. mający na celu aktywizację społeczności lokalnej na obszarach wiejskich gminy Tolkmicko.
Termin naboru ofert: do 24 listopada 2011 r.


Wprawdzie większość naborów już się kończy, ale może ktoś z Was będzie zainteresowany.

ODWIEDŹ NAS NA FACEBOOKU >>>

wtorek, 15 listopada 2011

A może projekt międzynarodowy? - przegląd aktualnych konkursów


logotyp polskiej Prezydencji w Radzie UE

Od 1 lipca aż do 31 grudnia 2011 r. trwa  Przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej. Przy tej okazji warto przyjrzeć się aktualnym mozliwościom realizacji projektów zagranicą lub z partnerami z zagranicy.

Co aktualnie ma nam do zaoferowania Komisja Europejska?


Komisja Europejska ogłosiła terminy naboru wniosków o unijne dofinansowanie w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” w roku 2012.
Komisja ustaliła następujący harmonogram składania wniosków:
- Indywidualne Wyjazdy Uczniów w ramach Comeniusa – 1.12.2011 r.
- Doskonalenie zawodowe w ramach Comeniusa i Grundtviga –16.1.2012 r., 30.4.2012 r., 17.9.2012 r.
- Praktyki w ramach programu Comenius ...– 31.1.2012 r.
- Projekty wielostronne, sieci i środki towarzyszące w ramach Comeniusa, Erasmusa, Leonardo da Vinci, Grundtviga – 2.2.2012 r.
- Wielostronne projekty w dziedzinie transferu innowacji w ramach Leonardo da Vinci – 2.2.2012 r.
- Mobilność (w tym świadectwo mobilności Leonardo Da Vinci) oraz Intensywne kursy językowe (EILC) Erasmusa – 3.2.2012 r.
- Program Jean Monnet – 15.2.2012 r.
- Partnerstwa w ramach Comeniusa, Leonardo da Vinci, Grundtviga, Partnerstwa Comenius Regio w ramach Comeniusa, Warsztaty w ramach Grundtviga – 21.2.2012 r.
- Programy intensywne (IP), mobilność studentów chcących studiować lub odbywać praktyki za granicą w ramach programu Erasmus – 9.3. 2012 r.
- Praktyki, projekty w ramach wolontariatu seniorów Grundtviga – 30.3.2012 r.
- Program międzysektorowy: Działanie kluczowe 1 – wizyty studyjne. Pierwszy nieprzekraczalny termin 30.3. 2012 r., drugi termin 12.10. 2012 r.
- Program międzysektorowy: wszystkie pozostałe działania 1.03.2012 r.


PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI - konkursy z komponentem ponadnarodowym
W ramach ogłoszonego konkursu mogą być realizowane projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie obejmujące następujące typy projektów:
1. inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym i regionalnym przez związki pracodawców i związki zawodowe, mające na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców, w szczególności w zakresie:
- organizacji pracy,
- form świadczenia pracy,
- promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- godzenia życia zawodowego i prywatnego;
2. promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do lokalnego rynku pracy, warunków pracy pracowników i środowiska naturalnego;
3. upowszechnianie na poziomie lokalnym i regionalnym idei flexicurity. O dofinansowanie mogą występować partnerzy społeczni (związki pracodawców  i związki zawodowe).
Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie od 01.12.2011 r. do 30.12.2011 r.
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze ogłasza konkurs zamknięty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych testujących z możliwością realizacji komponentu ponadnarodowego ze środków EFS w ramach Priorytetu VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" PO KL.
Termin składania wnioskow: od 12 grudnia 2011 r. do 20 stycznia 2012 r.


A może projekt z organizacją z sąsiedniego państwa?

Czechy, Węgry, Polska, Słowacja: FUNDUSZ WYSZEHRADZKI - małe granty 
Granty dla organizacji pozarządowych, szkół i uniwersytetów, samorządów, instytucji kulturalnych i naukowych, prywatnych firm i osób fizycznych z Czech, Węgier, Polski i Slowacji. Trzeba mieć partnerów z innych państw z tej 4!
Wsparcie dostepne w 6 kategoriach:
1.wsółpraca kulturowa, 2. wymiana naukowa i badania, 3.edukacja, 4.wymiana młodzieży, 5.wspólpraca transgraniczna, 6.promocja turystyki.
Max. wysokość grantu: do 5000 EUR
Termin składania wniosków: do 1.12.2011 r.

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu w Wilnie przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w Programie Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013.
Nabór wniosków trwa od 13 października 2011 r. do 17 stycznia 2012 r.

Nabór otwarty jest tylko dla następujących działań:
1.2 Integracja szkolnictwa wyższego i rynków pracy,
2.1 Zarządzanie środowiskiem Morza Bałtyckiego.
Termin składania wniosków: do 16 grudnia 2011 r.


Konkurs dla organizacji, które działają/ chcą działać na rzecz państw rozwijających się, obecnie częściej zwanych tzw. Globalnym Południem (chcesz wiedzieć co to znaczy, zajrzyj na stronę Polskiej Akcji Humanitarnej >>> )

Celem zadania jest: realizacja działań rozwojowych odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w 2012" dotyczących krajów i priorytetów objętych tym Planem.
Pula środków: 24 260 000,00 zl
Termin składania ofert: do 6 grudnia 2011 r.

Dla zainteresowanych wspólpracą z bliskim nam Wschodem ciekawa oferta PAFW.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Fundacja BORUSSIA zapraszają doświadczone polskie organizacje pozarządowe do współpracy przy organizacji wizyt studyjnych w Polsce. Uczestnikami wizyt będą wyróżniający się studenci z Ukrainy, Białorusi, Mołdowy i Federacji Rosyjskiej.
Termin skladania wniosków: do 30 listopada 2011 r.

poniedziałek, 14 listopada 2011

Wolontariat - różnorodne konkursy


Czy wiecie, że jeszcze do 31 grudnia 2011 r. trwa Europejskie Rok Wolontariatu Propagujący Aktywność Obywatelską? Wprawdzie dobiega końca, ale udało nam się znaleźć kilka konkursów, nie tylko grantowych, które adresowane sa do wolontariuszy i organizacji korzystających z ich wsparcia.


Oto przykłady konkursów grantowych, w których wolontariat nie zawsze jest wymieniony z nazwy, jednak związane z nim projekty jak najbardziej mieszczą się we wskazywanym zakresie zadań.

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Termin składania ofert: do 23 listopada 2011 r.

Termin składania ofert: do 23 listopada 2011.


Jakie konkursy związane choć pośrednio z wolontariatem czekają na Was obecnie na poziomie europejskim?

Można składać wnioski o finansowe wsparcie projektów współpracy podmiotów z krajów Wyszehradzkich (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry).
Granty do 5000 EUR przeznaczone są dla organizacji pozarządowych, szkół i uniwersytetów, samorządów, instytucji kulturalnych i naukowych, prywatnych firm i osób fizycznych. Obszarami wspierania projektów są: współpraca kulturalna, badania naukowe, edukacja, wymiana młodzieży, współpraca transgraniczna, promocja turystyki; ale tematem może być też np. ekologia, sport, wypoczynek, media, sprawy społeczne, itp. 80% grantu wypłacane z góry, do 70% finansowania projektu.

Do 15 listopada 2011 r. organizacje aktywne na szczeblu europejskim w dziedzinie młodzieży i realizujące cele w ogólnym interesie europejskim mogą składać wnioski o dotacje operacyjne w Programu Młodzież w działaniu.


A oto mniejsze, ale równie interesujące konkursy, głównie dla młodzieży:

POMORSKIE: Konkurs dla grup młodzieżowych (za www.ngo.pl)
Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 13 do 19 lat z województwa pomorskiego. Uczestnikami konkursu mogą być grupy młodzieżowe, w tym Kluby Wolontariusza, co najmniej ośmioosobowe, działające na rzecz swojego środowiska lokalnego.
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie projektu, przygotowanego według dostępnego wzoru.
Termin nadsyłania konkursowych projektów upływa 21 listopada 2011 roku.

InQubator Wolontariatu zaprasza na warszawską edycję konkursu połączonego z nieodpłatnym szkoleniem "Szansa dla wolontariusza, wolontariusz dla innych", które odbędzie się w listopadzie 2011 w Warszawie.

ODWIEDŹ NAS NA FACEBOOKU >>>

niedziela, 13 listopada 2011

Profilaktyka uzależnień i rozwiązywanie problemów alkoholowych - konkursy w Koninie, Warszawie (Bemowo), Łodzi

Zebraliśmy kilka informacji o aktualnych konkursach w obszarze profilaktyki uzależnień. Polecamy wszystkim zainteresowanym, tym bardziej, że nie zostało już dużo czasu na składanie ofert.

Organizacja imprez przedświątecznych połączonych z oddziaływaniem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnienia i przemocy.
Termin składania ofert: 29 listopada 2011 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w latach 2011-2014.
Zadania z obszaru priorytetowych zadań publicznych dotyczących ochrony i promocji zdrowia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania HIV i AIDS, w tym:
  • działania w zakresie profilaktyki – wspieranie programów profilaktycznych, informacyjno-edukacyjnych i działań w ramach edukacji publicznej oraz ograniczania rozmiaru ryzykownych zachowań, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży realizowane poprzez: 
- prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz problemami alkoholowymi w 
formie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego.
Termin składania ofert: 16 listopada 2011 r.

Przypominamy także o konkursie Urzędu Miasta Łodzi, o którym wprawdzie pisaliśmy już wczoraj. Dotyczy zarówno działań związanych ze sportem, jak i profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011, pn.:
- organizacja imprez sportowych i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym – termin realizacji grudzień 2011
- organizacja zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią – termin realizacji grudzień 2011 r.
Termin składania ofert: 27 listopada 2011 r.

ODWIEDŹ NAS NA FACEBOOKU >>>

sobota, 12 listopada 2011

Konkursy dla organizacji sportowych: Gdańsk, Bydgoszcz, Łódź, Warszawa


Dziś przegląd kilku konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Konkurs obejmuje następujące zadania w zakresu rozwoju sportu:
1.realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego / Uwaga! w przypadku klubów wielosekcyjnych, każda sekcja składa osobną ofertę na dofinansowanie szkoleń /,
2.zakup sprzętu sportowego / Uwaga! w przypadku klubów wielosekcyjnych, każda sekcja składa osobną ofertę ...na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego /,
3.pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych,
4.pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach sportowych,
5.pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego.
Planowana wysokość środków: 3.200.000,- zł
Termin składania ofert: 30.11.2011 r.


BYDGOSZCZ: http://www.bip.powiat.bydgoski.pl/?bip_id=2254&cid=379
Otwarty konkurs ofert nr 1/2012 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2012 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
Termin składania ofert: do 9 grudnia 2011 r.


ŁÓDŹ: http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=7036
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011, pn.:
- organizacja imprez sportowych i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym – termin realizacji grudzień 2011
- organizacja zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią – termin realizacji grudzień 2011 r.
Termin składania ofert: 27 listopada 2011 r.


WARSZAWA: http://ngo.um.warszawa.pl/aktualnosci/vi-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-i-upowsze
Otwarty konkurs ofert  na realizację zadania publicznego dotyczącego organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych - międzynarodowe imprezy sportowe.
Termin składania ofert: do 15 listopada 2011 roku do godz. 15:00

ODWIEDŹ NAS NA FACEBOOKU >>>

Blog KONKURSY DLA NGO dołącza do popularnego profilu na Facebooku

Witajcie,

jesteśmy grupą wolontariuszy, która w czerwcu tego roku założyła profil KONKURSY DLA NGO na Facebooku, na którym regularnie publikujemy informacje o konkursach, głównie grantowych, dla organizacji pozarządowych. Staramy się także zamieszczać wskazówki dla poszukujących środków finansowych dla swoich projektów non-profit.

Z informacji zwrotnych od użytkowników profilu na FB, jak również z samej liczby fanów (obecnie 2258 osób i wiele profili zarejestrowanych jako strony) wynika, że jest duża potrzeba stworzenia strony wyspecjalizowanej w przekazywaniu informacji o możliwościach finansowania działalności non-profit.

Blog, który właśnie założyliśmy, jest kolejnym źródłem informacji, skierowanym także do całkiem licznej grupy osób, które nie widzą potrzeby funkcjonowania w ramach Facebookowej społeczności.

Startujemy, a tymczasem zapraszamy także na FB:

ODWIEDŹ NAS NA FACEBOOKU >>>