Szukaj na tym blogu

czwartek, 10 stycznia 2019

SPORT: trwające konkursy grantoweDziś przygotowałyśmy dla Was przegląd trwających konkursów grantowych dotyczących sportu. Głównie programy Ministestwa Sportu i Turystyki, ale nie tylko. Konkursy uporządkowane w kolejności od najbliższego do najdalszego terminu zakończenia naboru.

A dla tych, którzy chcieliby się wymienić doświadczeniami i poradzić innych w zakresie pisania wniosków, przypominamy o naszej grupie na FB: SPORT: konkursy dla NGO i innych https://www.facebook.com/groups/sport.konkursydlango/ MSIT: Nabór wniosków na realizację w 2019 r. Programu „Sport Wszystkich Dzieci”

Głównymi celami programu są:
1) Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
2) Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej.
3) Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.
4) Dokonanie zmiany modelu zachowań społecznych wobec aktywności fizycznej.
Nabór wniosków dotyczy następujących zadań:
1. Projekt „Lokalny Animator Sportu” – kwota do rozdysponowania 23 000 000 zł. Wnioski należy składać do dnia 14 grudnia 2018 r. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do dnia 4 stycznia 2019 r. (już po terminie naboru)
2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – kwota do rozdysponowania 15 500 000 zł. Wnioski należy składać do dnia 11 stycznia 2019 r. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do dnia 8 marca 2019 r.
3. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe – kwota do rozdysponowania 16 000 000 zł. Wnioski należy składać do dnia 18 stycznia 2019 r. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do dnia 22 lutego 2019 r.

1) zadanie Projekt „Lokalny Animator Sportu” adresowane jest do podmiotów, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej, realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

2) zadanie „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” adresowane jest do podmiotów, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności do polskich związków sportowych, podmiotów ponadregionalnych i ogólnopolskich,

3) zadanie „Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe” może być realizowane przez polskie związki sportowe, Polski Komitet Olimpijski oraz państwowe instytuty badawcze.
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2433,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2019-r-Programu-Sport-Wszystkich-Dzieci.html

MSIT: Program KIBICE RAZEM na 2019 r.

W ramach Konkursu rozpatrywane będą oferty dotyczące dofinansowania projektów, których celem jest łącznie:
1. poprawa bezpieczeństwa imprez masowych,
2. zwalczanie negatywnych zachowań kibiców piłki nożnej,
3. wspieranie kulturalnego kibicowania,
4. wspieranie pozytywnych inicjatyw kibiców piłki nożnej,
poprzez działania edukacyjno-informacyjne, w tym współpracę z lokalnymi środowiskami kibiców.
Projekt powinien mieć zasięg ogólnokrajowy
Budżet konkursu: 1 100 000 zł
Termin składania wniosków: do 24 stycznia 2019 r.

O dotację na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje określone w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365), powołane dla prowadzenia działalności w jednym sporcie (piłce nożnej) i zatrudniające co najmniej 1 osobę, która posiada doświadczenie we współpracy z kibicami i prowadzeniu projektów kibicowskich.

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/bezpieczenstwo-imprez/2019-rok/2455,Program-KIBICE-RAZEM-na-2019-r.html

MSIT: Nabór wniosków na realizację w 2019 r., Programu „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży

Głównymi celami programu są:
1) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
2) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
3) wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
4) inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
5) optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży

Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

Kwota do rozdysponowania w naborze: 40 mln zł.
Wnioski należy składać do dnia 15 marca 2019 r.

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2430,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2019-r-Programu-KLUB-w-ramach-rozwijania-sportu-p.html

Erasmus + Działania w dziedzinie sportu

Celami szczegółowymi realizowanymi w ramach programu Erasmus+ w dziedzinie sportu są:
eliminowanie transgranicznych zagrożeń dla uczciwości w sporcie, takich jak doping, ustawianie wyników zawodów sportowych i przemoc, a także wszelkiego rodzaju nietolerancji i dyskryminacji;
promowanie i wspieranie dobrego zarządzania w sporcie i kariery dwutorowej sportowców;
promowanie wolontariatu w sporcie oraz włączenia społecznego, równych szans i podnoszenia świadomości znaczenia aktywności fizycznej poprawiającej zdrowie dzięki większemu udziałowi i równemu dostępowi do sportu dla wszystkich.

Działania w dziedzinie sportu
• Współpraca partnerska – wnioski można składać do 4 kwietnia 2019 r.
• Małe partnerstwa współpracy – wnioski można składać do 4 kwietnia 2019 r.
• Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe – wnioski można składać do 4 kwietnia 2019 r.
http://erasmusplus.org.pl/projekty-centralne/sport/
http://erasmusplus.org.pl/o-programie/terminy/

MSIT: Program dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2019 roku

Celem Programu jest:

1) stworzenie optymalnych warunków szkolenia zawodnikom kadry narodowej, o dużym potencjale sportowym, posiadającym szansę na osiągnięcie wysokich rezultatów sportowych, w tym uzyskanie kwalifikacji olimpijskiej oraz zdobycie medali i punktów;
2) umożliwienie udziału w zawodach mistrzowskich, międzynarodowych, krajowych
w celu osiągnięcia wysokich rezultatów sportowych, w tym uzyskanie kwalifikacji olimpijskiej oraz zdobycie medali i punktów;
3) zabezpieczenie zawodnikom kadry narodowej niezbędnego sprzętu sportowego i specjalistycznego, który jest nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym.

Oferty na realizację zadań objętych Programem mogą składać:
1) polskie związki sportowe;
2) Polski Komitet Olimpijski.

Budżet konkursu: ok. 116 mln zł.
Składanie wniosków: do 31 maja 2019 r.

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-wyczynowy/2018-rok/2449,Program-dofinansowania-ze-srodkow-budzetu-panstwa-zadan-zwiazanych-z-przygotowan.html

MSIT: Program wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2019 roku


Celem Programu jest:
1) stworzenie optymalnych warunków szkolenia zawodnikom kadry narodowej, o dużym potencjale sportowym, posiadającym szansę na osiągnięcie wysokich rezultatów sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
2) umożliwienie udziału w zawodach mistrzowskich, międzynarodowych i krajowych w celu osiągnięcia wysokich rezultatów sportowych.
3) zabezpieczenie zawodnikom kadry narodowej niezbędnego sprzętu sportowego i specjalistycznego, który jest nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym.

Oferty na realizację zadań objętych Programem mogą składać polskie związki sportowe.

Budżet konkursu: 19,5 mln zł.
Składanie wniosków: do 31 maja 2019 r.

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-wyczynowy/2018-rok/2445,Program-wspierania-sportow-nieolimpijskich-poprzez-dofinansowanie-przygotowania-.htm

MSIT: Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2019 zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego

W ramach Programu przewiduje się do realizacji zadania polegające na szkoleniu młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego w następujących sportach:
1. piłce ręcznej;
2. piłce siatkowej;
3. koszykówce;
4. lekkiej atletyce;
5. kolarstwie;
6. hokeju na lodzie;
7. tenisie stołowym.

Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać:
1) polskie związki sportowe;
2) stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym działające w zakresie kultury fizycznej ukierunkowane na szkolenie młodzieży w danym sporcie,
3) państwowe instytuty badawcze posiadające zasoby i możliwości kadrowe, organizacyjne oraz infrastrukturalne do stworzenia kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi poszczególnych sportów.

Budżet konkursu: Budżet konkursu: 26 mln zł.
Składanie wniosków: do 30 czerwca 2019 r.

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2018/2451,Program-dofinansowania-ze-srodkow-Funduszu-Rozwoju-Kultury-Fizycznej-w-roku-2019.html

MSIT: Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży 2019

Celem Programu jest wspieranie procesu szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa młodzieży w ww. kategoriach wiekowych, stworzenie zawodnikom możliwości na kontynuowanie kariery w reprezentacjach seniorskich oraz awans reprezentacji Polski w rankingach medalowych i punktacji w sportach objętych programem igrzysk olimpijskich.

Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać:
a) polskie związki sportowe,
b) Polski Komitet Olimpijski,
c) stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym lub związki stowarzyszeń działające w obszarze kultury fizycznej

Budżet konkursu: 119,5 mln zł.
Składanie wniosków: do 30 listopada 2019 r.

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2018/2452,Program-dofinansowania-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolza.html
 
MSIT: Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2019 r.

Celem Programu jest:
1) zapewnienie zawodnikom niepełnosprawnym optymalnych warunków szkolenia sportowego w zakresie przygotowań do udziału w letnich i zimowych igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy oraz poprawa wyników reprezentantów Polski we współzawodnictwie międzynarodowym;
2) zapewnienie zawodnikom niezbędnego sprzętu sportowego i specjalistycznego nieodzownego do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym.

Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać:
1) polskie związki sportowe
2) stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym działające w zakresie sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych

Budżet konkursu: 20 mln zł.
Składanie wniosków: do 30 listopada 2019 r.

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-osob-niepelnospr/2018-rok/2454,Program-dofinansowania-ze-srodkow-Funduszu-Rozwoju-Kultury-Fizycznej-zadan-z-obs.html

(EweWild)


 

2 komentarze:

podyplomowe.wse.krakow.pl pisze...

Dziękuję za tą listę. Sam zamierzam się starać o dofinansowanie dla swojej organizacji i poszukiwałem tego typu programów. Korzystałem już z konkursów grantowych i mogę z całego serca polecić. Jeśli mamy pomysł na wykorzystanie środków z korzyścią dla lokalnej spoleczności to warto się postarać. Działajcie :)

Grzegorz Kroc pisze...

No jest to dość ciekawe rozwiązanie, nie powiem. Zawsze miło jest gdy powstają takie programy pomocowe. Przynajmniej jest szansa na rozwój danej organizacji.

Prześlij komentarz