Szukaj na tym blogu

poniedziałek, 18 kwietnia 2016

Granty Komisji Europejskiej

 

„Fundusze unijne” to nie tylko fundusze strukturalne, które rozdzielają polskie ministerstwa. To również programy Unii Europejskiej (np. Erasmus +, Kreatywna EuropaEuropa dla Obywateli, czy Horyzont 2020), które mają swoje biura w Polsce.

O dotacje można aplikować bezpośrednio do poszczególnych dyrekcji generalnych Komisji Europejskiej i o tym piszemy dzisiaj.

Granty z Komisji Europejskiej to na pewno nie są fundusze dla początkujących. To zazwyczaj duże projekty, zwykle wymagające stworzenia międzynarodowego konsorcjum, w którego skład wchodzą partnerzy z różnych krajów. Działania często też muszą być realizowane na terenie kilku państw.
Złożenie wniosku (i późniejsza ew. realizacja projektu) wymaga znajomości języka obcego.
KE finansuje projekty z różnych dziedzin, które „działają w interesie UE bądź przyczyniają się do realizacji unijnych programów lub działań” (m.in. kultura, edukacja, młodzież, środowisko, rynek pracy, prawa obywateli, nauka).

Pełną listę konkursów grantowych wg obszarów działalności można znaleźć na stronie:


http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_pl.htm

 
A poniżej przykłady kilku trwających konkursów, w których mogą brać udział ngo:

Daphne call - Action grants to support national or transnational projects on multi-agency and multi-disciplinary cooperation to respond to violence against women and/or children, and on tackling underreporting 
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdap_ag_en.htm (dokumentacja konkursu po angielsku, niemiecku i francusku)  
do 1.06.2016 r.

Program grantowy w tematyce „sprawiedliwość” na wsparcie krajowych lub międzynarodowych, wielodyscyplinarnych projektów dot. reagowania na przemoc wobec kobiet i/lub dzieci oraz niedostatecznego zgłaszania takich przestępstw. 
Mogą tu aplikować organizacje niedziałające dla zysku z krajów Unii Europejskiej oraz z Islandii i Lichtensteinu.
_____________________________________________________________________
 
Information and training measures for workers' organisations
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=478&furtherCalls=yes (dokumentacja konkursu po angielsku, niemiecku i francusku)  
do 27.05.2016 r.

Dotacje na działania informacyjne i szkoleniowe dla organizacji zrzeszających pracowników (np. konferencje, seminaria, badania, publikacje, szkolenia, wymiana dobrych praktyk).
Aplikować mogą organizacje reprezentujące pracowników działające w krajach Unii Europejskiej lub w krajach kandydujących.
_____________________________________________________________________

Kreatywna Europa – komponent międzysektorowy - Wsparcie na rzecz integracji uchodźców 
(dokumentacja konkursu również w języku polskim)  
do 28.04.2016 r.  

Konkurs na transnarodowe projekty kulturalne i audiowizualne, które (m.in.) ułatwią uchodźcom funkcjonowanie w sferze społecznej, czy zapewnią obywatelom UE możliwość odkrywania i lepszego zrozumienia wartości i kultury uchodźców. 
Aplikować mogą podmioty prowadzące działalność w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, tworzące konsorcjum składające się z co najmniej trzech partnerów w co najmniej dwóch państwach.
_____________________________________________________________________ Action grants to support transnational projects to promote good practices on gender roles and to overcome gender stereotypes in education, training and in the workplace - JUST/2015/RGEN/AG/ROLE  
(dokumentacja konkursu po angielsku)  
do 27.05.2016 r.

Granty na międzynarodowe projekty mające na celu promowanie dobrych praktyk w zakresie ról płciowych (gender roles) i przezwyciężenia stereotypów dotyczących płci w edukacji i miejscu pracy. Projekty mogą obejmować m.in. takie działania: kursy on-line dla nauczycieli, trenerów czy doradców zawodowych, opracowanie narzędzi (np. publikacji, filmów, poradników), opracowanie i przegląd programów nauczania pod kątem ról płciowych, opracowanie narzędzi wspomagających równość w miejscu pracy (np. dot. rekrutacji, czasu pracy, godzenia życia zawodowego i rodzinnego), zachęcanie kobiet do pracy w sektorach zdominowanych przez mężczyzn a mężczyzn w sektorach zdominowanych przez kobiety. 
Aplikować mogą organizacje niedziałające dla zysku z krajów Unii Europejskiej. Projekt musi być złożony przez partnerstwo złożone z podmiotów z co najmniej trzech różnych krajów UE.
_____________________________________________________________________

Action grants to support transnational projects aiming to build capacity for professionals in child protection systems and legal professionals representing children in legal proceedings - JUST/2015/RCHI/AG/PROF
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rchi_ag_prof_en.htm
(dokumentacja konkursu po angielsku)
do 4.05.2016 r.
Dotacje na ponadnarodowe działania mające na budowanie potencjału specjalistów pracujących w systemach ochrony dzieci i prawników reprezentujących dzieci w postępowaniu sądowym. Aplikować mogą organizacje niedziałające dla zysku z krajów Unii Europejskiej. Projekt musi być złożony przez partnerstwo złożone z podmiotów z co najmniej czterech różnych krajów UE+Islandia. 
 
(EweWil)
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz