Szukaj na tym blogu

Ładowanie...

czwartek, 6 października 2016

Na Wschód! O finansowaniu współpracy międzynarodowejOstatnio pojawia się coraz więcej możliwości finansowania projektów współpracy międzynarodowej z krajami położonymi na wschód od Polski. Poniżej zestawienie programów, z których można skorzystać przy szukaniu finansowania na wspólne działania razem z partnerami z szeroko rozumianej Europy Wschodniej i części Azji. Znajdziecie tu konkursy dot. różnych tematów, m.in. rozwój demokracji, kultura, wymiany młodzieżowe, pomoc rozwojowa. Listę otwierają programy, w których trwa właśnie nabór wniosków. W artykule umieszczamy też konkursy, gdzie nabór w 2016 r. jest już zamknięty, licząc na to, że w przyszłym roku można będzie ubiegać się o dofinansowanie.  

Rita – przemiany w regionie - Fundacja Edukacja dla Demokracji (ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności) http://programrita.org/

Tematy: 
 • wsparcia demokratycznych, społecznych i gospodarczych przemian w ww. krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, 
 • przekazywania polskiego doświadczenia przemian w następujących sferach: problemy społeczne i socjalne, edukacja i wychowanie, rozwój przedsiębiorczości, dziedzictwo kulturowe, rozwój i wsparcie trzeciego sektora, rozwój i wsparcie samorządu lokalnego, rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów, 
 • rozwijania współpracy międzynarodowej w regionie, 
 • kształtowania nowych liderów rozwoju demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego

Kraje:Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Tadżykistan 
Terminy naborów
Program RITA to trzy nabory grantowe: 
- projekty partnerskie – dwa nabory w roku – na wiosnę i na jesieni. Uwaga nabór jesienny trwa to 14.10.2016 r.
- współfinansowanie – nabór ciągły 
- granty wyjazdowe – nabór ciągły


Polska-Białoruś-Ukraina– unijny program współpracy transgranicznej

Tematy: 
 • Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego
 • Poprawa dostępności regionów, rozwoju trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych
 • Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony
 • Promocja zarządzania granicami oraz bezpieczeństwem na granicach, zarządzanie mobilnością i migracjami

Kraje:Białoruś, Ukraina (regiony przygraniczne) 
Najbliższy nabór:do 31.12.2016 r.


Fundacja Batorego – Dla Białorusi 

Tematy: 
 • pobudzania aktywności obywatelskiej, rozwijania samorządności i samoorganizacji (także poprzez działania edukacyjne i kulturalne oraz inicjatywy młodzieżowe);
 • ochrony praw człowieka, świadczenia pomocy prawnej, przeciwdziałania dyskryminacji, upowszechniania postaw tolerancji;
 • prowadzenia niezależnych badań i analiz;
 • poszerzania dostępu do informacji, rozwijania mediów tradycyjnych i społecznościowych.

Kraje:Białoruś (uwaga: to jest konkurs dla białoruskich ngo. Polskie ngo nie mogą aplikować o środki). 
Daty naborów:nabór ciągły.


Program Polska-Rosja– program współpracy transgranicznej z obwodem kaliningradzkim 

Tematy: 
 • działania w obszarze promocji kultury lokalnej i zachowania dziedzictwa historycznego, 
 • ochrona środowiska 
 • poprawa komunikacji i zwiększenie bezpieczeństwa na terenie przygranicznym. 

Kraje:Rosja (obwód kaliningradzki)  
Daty naborów:jeszcze nieznane – program w przygotowaniu  

Interreg V-A Litwa-Polska – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 


Tematy: 
 • Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami;
 • Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników;
 • Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją;
 • Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej.

Kraje:Litwa 
Daty naborów:nabór zakończył się 9.06.2016 r. 

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży– program grantowy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  ze środków MEN 


Tematy: 
 • wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez budowanie postaw otwartości i tolerancji wśród młodych osób;
 • włączanie młodzieży z mniejszymi możliwościami we wspólne inicjatywy;
 • upowszechnianie wartości europejskich i doświadczeń współpracy euroatlantyckiej.
 • wspieranie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży;
 • odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Działania: 
 • wymiana młodzieżowa; 
 • seminaria przygotowawcze i kontaktowe; 
 • spotkania młodzieżowe; 
 • projekty informacyjno-promocyjne.

Kraje: Ukraina 
Daty naborów: nabór na rok 2016 został już zakończony (trwał do sierpnia 2016 r.)

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży– program grantowy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  ze środków MEN 

Tematy: 
 • Wzmacnianie dialogu międzykulturowego i międzyetnicznego poprzez budowanie postaw otwartości i tolerancji wśród młodych ludzi
 • Włączanie młodzieży z mniejszymi szansami we wspólne inicjatywy
 • Promowanie polsko-litewskiej współpracy młodzieży z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
 • Promowanie zainteresowania młodzieży edukacją ekologiczną

Działania: 
 • Format 1. obejmuje takie projekty, jak: wymiany młodzieży polskiej i litewskiej;
 • Format 2. obejmuje: szkolenia, seminaria, spotkania, konferencje, wizyty studyjne, projekty informacyjne.

Kraje:Litwa 
Daty naborów: nabór na rok 2016 został już zakończony (trwał do stycznia 2016 r.) 


Wsparcie Demokracji 2016 - Fundacja Solidarności Międzynarodowej (ze środków MSZ Polska Pomoc) 

Tematy: 
 • rozwój demokracji, w tym demokracji lokalnej, 
 • rządy prawa oraz przestrzeganie praw człowieka

Kraje:Gruzja, Tunezja
Daty naborów: nabór na rok 2016 został już zakończony (trwał do 12 kwietnia 2016 r.)

Konkurs grantowy "Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji"2016- Fundacja Solidarności Międzynarodowej

Tematy: 
 • A. Wzmocnienie zdolności wspólnot i władz lokalnych do świadczenia usług publicznych i do prowadzenia skutecznej polityki z wykorzystaniem przejrzystych mechanizmów opartych na współuczestnictwie.
  • A1. Zwiększenie udziału mieszkańców w planowaniu strategicznym i świadczeniu usług publicznych z uwzględnieniem równego traktowania płci.
  • A2. Wzrost zaangażowania mieszkańców w proces decyzyjny i dialog publiczny uwzględniający równe traktowanie płci. Rozwinięcie i zinstytucjonalizowanie mechanizmów konsultacji publicznych. Zwiększenie świadomości społecznej na temat reform.
  • A3. Zwiększenie zdolności lokalnych liderów (mężczyzn i kobiet) do osiągania lepszych rezultatów swojej aktywności obywatelskiej i do ich zaangażowania w realizację reform.
 • B. Zwiększenie roli mediów lokalnych w przekazywaniu niezależnej, wszechstronnej, uwzględniającej równe traktowanie płci oraz przystępnej informacji dotyczącej lokalnej polityki i reform.
  • B1. Wzmocnienie roli mediów w dyskusji na temat polityki i reform na szczeblu lokalnym z uwzględnieniem równego traktowania płci.
  • B2. Budowanie wzajemnego zrozumienia między mieszkańcami różnych regionów Ukrainy.
Kraje: Ukraina
Daty naborów: nabór zakończony w październiku 2015 r. 

MSZ Polska Pomoc 

Tematy: 
 • wolontariat, 
 • edukacja globalna, 
 • pomoc rozwojowa, 
 • pomoc humanitarna. 

Daty naborów: w 2016 zostały ogłoszone następujące konkursy https://www.polskapomoc.gov.pl/Konkursy,2016,2377.html#PPH2016_2
 • Konkurs "Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2016"
 • Konkurs "Edukacja globalna 2016"
 • Konkurs "Wolontariat polska pomoc 2016"
 • Konkurs "Polska pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie 2016"
 • Konkurs "Polska pomoc rozwojowa 2016"

Kraje: Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Gruzja (m.in.)


Wymiany młodzieżowe i wymiany kadry pracującej z młodzieżą można sfinansować z programu Erasmus Plus http://erasmusplus.org.pl/ . Program ten nie jest skierowany na współpracę ze wschodem, jednak wśród krajów uczestniczących są m.in.: Rosja, Ukraina, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, czy Mołdawia. Ostatni nabór wniosków w 2016 r. zakończył się 4 października – czekamy na harmonogram konkursów na 2017 r. 
(EweWild) środa, 7 września 2016

Finansowanie innowacji społecznych


Poprzednio pisałyśmy o konkursach na mikro-innowacje społeczne. Dziś o innych sposobach finansowania innowacji społecznych, również tych w skali makro. Podajemy wszystkie źródła dotacji jakie udało nam się znaleźć, również te archiwalne, licząc na to, że w kolejnych latach konkursy te zostaną powtórzone. 

POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)
Konkursy na innowacje społeczne ogłaszane są w ramach IV Osi priorytetowej, Działania 4.1 Innowacje społeczne. Ogłoszenie o naborach można znaleźć tu: https://www.power.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory/#
W ramach tego działania 4.1 został ogłoszony konkurs na inkubację innowacji społecznych. Kilkanaście wybranych operatorów grantów będzie ogłaszać konkursy na mikro-innowacje, o czym szczegółowo pisałyśmy tu: Mikro-innowacje społeczne – regranting środków POWER.
Ogłaszane są też konkursy na innowacyjne pomysły dotyczące tematów POWER:Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/innowacje-spoleczne/
Do tej pory odbyły się dwie edycje programu: konkursy ogłaszane były w roku 2013 i 2014. Nie wiadomo, czy program będzie kontynuowany. Prawdopodobnie decyzja o jego wznowieniu będzie zależeć od wyników ewaluacji, która jest teraz prowadzona. 

Ashoka Poland
Organizacja wspiera (również finansowo) innowatorów społecznych na całym świecie (w tym w Polsce).
Organizuje też konkurs Społeczny Start Up http://www.spolecznystartup.pl/ na wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw społecznych. W tegorocznej edycji konkursu zgłoszenia były zbierane do 7.08.2016 r. 

Komisja Europejska: 


Międzynarodowy konkurs na innowacje społeczne ogłaszany co rok od 2012 r. przez European Investment Bank. W tegorocznej edycji zgłoszenia można było nadsyłać do 15.03.2016 r. a zwycięzców poznamy 20.10.2016 r. Tegoroczny konkurs dotyczył pomysłów na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Projekty mogły dotyczyć m.in. następujących dziedzin: edukacja, opieka zdrowotna (w tym walka z otyłością wśród dzieci), środowisko naturalne, nowe technologie.


Konkurs ogłaszany corocznie od 2012 r. i każdego roku dotyczy innego tematu. W tym roku przedmiotem konkursu były inicjatywy dotyczące integracji uchodźców i migrantów w Europie. Zgłoszenia można było wysyłać do 8.04.2016 r. W tym roku partnerem konkursu była polska organizacja pozarządowa: Pracownia Badań i Innowacji Stocznia.  http://stocznia.org.pl/projekty/europejski-konkurs-na-innowacje-spoleczne/
Tu można znaleźć finansowanie dla międzynarodowych projektów dot.: rynku pracy, mobilności na rynku pracy, przedsiębiorczości społecznej.
Ogłoszenia o konkursach są dostępne na stronie: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1081
Obecnie otwarty jest jeden konkurs, ale mogą w nim startować tylko sieci organizacji pozarządowych działające na terenie UE i mające wcześniej podpisaną z Komisją Europejską umowę (Framework Partnership Agreement). Termin na składanie ofert do 16.09.2016 r. 

Inne źródła finansowania:
Oprócz konkursów specjalnie dedykowanym innowacjom społecznym, finansowania nowatorskiego pomysłu można też szukać w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez administrację samorządową lub rządową. Można też szukać finansowania dla innowacyjnych inicjatyw w konkursach ogłaszanych przez fundacje korporacyjne (np. w pierwszej edycji konkursu Kulczyk Foundation http://kulczykfoundation.org.pl/    były wymieniane m.in. innowacje społeczne).  Innym pozyskania finansowania – oprócz dotacji  - jest crowdfunding, czyli tzw. finansowanie społecznościowe.
(EweWil)

 

czwartek, 18 sierpnia 2016

Mikro-innowacje społeczne – regranting* środków POWERKilka dni temu pisaliśmy na FB Konkursy dla NGO o konkursie „Inkubator Innowacji Społecznych WielkichJutra.  W najbliższym czasie można spodziewać się kilkunastu konkursów na innowacje społeczne. Będą one ogłaszane w następujących tematach:
 1. przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej;
 2. integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy;
 3. kształcenie ustawiczne osób dorosłych;
 4. usługi opiekuńcze dla osób zależnych.
Ogłaszaniem konkursów (oraz wsparciem realizowanych projektów a następnie wdrożeniem najlepszych pomysłów) zajmą się instytucje, firmy i organizacje wybrane w konkursie na inkubację innowacji społecznych ogłoszonym w ramach działania 4.1. POWER. Ich lista znajduje się tu:
 
Zachęcamy organizacje zainteresowane tematyką konkursów do śledzenia stron internetowych tych projektów. Konkursy będą na pewno ogłaszane w różnych terminach – na razie ogłoszone są dwa pierwsze konkursy:
 ________________________________________________________________________
 1) w temacie usługi opiekuńcze dla osób zależnych
Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra 
W  ramach  Projektu  można  uzyskać  wsparcie  na innowacyjne narzędzie, metodę lub rozwiązanie dotyczące usług opiekuńczych dla osób zależnych.
W ramach Projektu można aplikować o wsparcie finansowe w wysokości do 50 000,00 zł, jak również wsparcie merytoryczne i organizacyjne. Wsparcie takie otrzyma 45 najlepszych pomysłów, spośród których  9 przygotowanych  zostanie  do  wdrożenia  na  szeroką  skalę,  tj.  upowszechnienia  w  celu włączenia do praktyki i polityki.
O wsparcie może aplikować każdy,  zarówno osoba indywidualna, jak i podmiot mający pomysł na innowację społeczną dotyczącą usług opiekuńczych dla osób zależnych.
Termin naboru: do końca września 2016 r.

2)  w temacie: integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy
 Punkty Inkubacji Innowacji
W ramach tego projektu mamy możliwość wsparcia finansowego (100 %) pomysłów innowacyjnych, które prowadzą do aktywizacji zawodowej lub zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.
Będziemy mogli udzielić wsparcia finansowego pomysłów innowacyjnych w postaci typów grantów:
 • TYP A dla innowatorów o wysokim potencjale (doświadczenie, kadra, zaplecze organizacyjne i techniczne i finansowe). Wysokość grantu max. 70 000,00 zł.
 • TYP B przeznaczony dla innowatorów o mniejszym potencjale. Ten rodzaj wsparcia skierowany jest głównie do osób fizycznych i grup nieformalnych. Wysokość grantu max. 30 000,00 zł.
Poszukujemy: podmiotów/instytucji/organizacji, grup nieformalnych i osób z terenu całej Polski posiadających innowacyjne pomysły na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami.
Oferujemy: wsparcie animatorów przy dopracowaniu pomysłu innowacyjnego, wsparcie eksperckie w zakresie oceny pomysłu pod kątem innowacyjności i zgodności z prawem oraz wsparcia opiekunów innowacji i ekspertów zewnętrznych według potrzeb w zakresie wdrażania procesu testowania.
Planujemy: udzielenie 32 grantów na innowacyjne pomysły, testowanie 32 innowacji przez okres 6 miesięcy, ewaluację 17 z 32 dofinansowanych innowacji, upowszechnienie na terenie całej Polski 4 innowacji.

Nabór pomysłów jest naborem ciągłym (do 28.02.2017 lub do wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie).
Do 05.09.2016 r. trwa pierwszy nabór Kart Zgłoszeń Innowacji.

________________________________________________________________________

Warto zapoznać się też z regulaminem konkursu, w ramach którego zostali wybrani operatorzy przyszłych konkursów: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/19132/Regulaminkonkursu28042016.pdf. Opisuje on m.in. szczegółowo tematy przyszłych innowacji (str. 12-16) oraz określa wstępne wytyczne do planowanych konkursów:

 1. Konkursy będą mieć charakter otwarty.
 2. Grantobiorcami (innowatorami społecznymi) będą podmioty prywatne (w tym osoby fizyczne i grupy nieformalne) albo publiczne mające pomysł na innowacyjne narzędzie, metodę lub rozwiązanie wspierające osiągnięcie celów projektu grantowego. To oznacza, że w konkursach będą mogły brać udział również organizacje pozarządowe.
 3. Maksymalna wielkość grantu to 100 tys. zł (choć operatorzy grantów mogą zmniejszyć ten limit, np. w konkursie Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra jest to 50 tys. zł, w konkursie Punkty Inkubacji Innowacji - 30 lub 70 tys. zł).
 4. Ogółem we wszystkich konkursach zostanie dofinansowanych 240 innowacji społecznych (czyli projektów).

A dla inspiracji do myślenia o planowanych projektach publikujemy kilka linków, gdzie można m.in. zapoznać się z przykładami innowacji społecznych: 

Po polsku: 
 
Po angielsku:

* Regranting - mechanizm, w ramach którego środki otrzymane w formie dotacji (grantu) przez jeden podmiot są – także w formie grantów – przekazywane innym podmiotom. W tym przypadku środki z unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) będą przekazywane dalej przez wybranych operatorów grantów. Więcej o mechanizmie regrantingu można przeczytać np. tu: http://regranting.filantropia.org.pl/?page_id=123

(EweWil)
 

poniedziałek, 8 sierpnia 2016

Granty z fundacji korporacyjnych


Planowaliśmy przygotować dla Was zestawienie linków do stron fundacji korporacyjnych (czyli fundacji założonych przez różne firmy), gdzie można znaleźć informacje o dofinansowaniach dla organizacji pozarządowych. Jednak Inni zrobili to wcześniej od nas. :-)

Poniżej dwa przydatne źródła informacji nt. dotacji korporacyjnych: 

1)      Blog „Moje pozarządowe” prowadzony przez Karola Krzyczkowskiego. Tu: http://kalor.vot.pl/2015/06/01/dotacje-od-fundacji-korporacyjnych/ znajdziecie m.in. listę 37 fundacji korporacyjnych, gdzie można aplikować o granty. Lista jest na bieżąco aktualizowana – ostatnia aktualizacja  - 20.03.2016 r.
  
2)      Publikacja „Fundacje korporacyjne – dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne” –Iwona Raszeja-Ossowska -  poradnik Witryny Wiejskiej dostępna na stronie:
Znajdziecie tu opis działalności i dane kontaktowe do 47 fundacji korporacyjnych. Zestawienie zostało przygotowane w  maju 2015 r. 

Polecamy! 

P.S. I przypominamy, że jeśli znajdziecie jakiś ciekawy konkurs, nie zapomnijcie podzielić się z innymi tą informacją na Konkursy dla NGO. 
(EweWil)
 

poniedziałek, 20 czerwca 2016

Nowa perspektywa funduszy norweskich i EOG 2014-2021 - konsultacje społeczne.Kilka dni temu pisaliśmy na Facebooku Konkursy dla NGO o konsultacjach nowej perspektywy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021. Dziś czas na bardziej szczegółowe informacje.