Szukaj na tym blogu

czwartek, 10 stycznia 2019

SPORT: trwające konkursy grantoweDziś przygotowałyśmy dla Was przegląd trwających konkursów grantowych dotyczących sportu. Głównie programy Ministestwa Sportu i Turystyki, ale nie tylko. Konkursy uporządkowane w kolejności od najbliższego do najdalszego terminu zakończenia naboru.

A dla tych, którzy chcieliby się wymienić doświadczeniami i poradzić innych w zakresie pisania wniosków, przypominamy o naszej grupie na FB: SPORT: konkursy dla NGO i innych https://www.facebook.com/groups/sport.konkursydlango/ 

MSIT: Nabór wniosków na realizację w 2019 r. Programu „Sport Wszystkich Dzieci”

Głównymi celami programu są:
1) Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
2) Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej.
3) Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.
4) Dokonanie zmiany modelu zachowań społecznych wobec aktywności fizycznej.
Nabór wniosków dotyczy następujących zadań:
1. Projekt „Lokalny Animator Sportu” – kwota do rozdysponowania 23 000 000 zł. Wnioski należy składać do dnia 14 grudnia 2018 r. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do dnia 4 stycznia 2019 r. (już po terminie naboru)
2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – kwota do rozdysponowania 15 500 000 zł. Wnioski należy składać do dnia 11 stycznia 2019 r. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do dnia 8 marca 2019 r.
3. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe – kwota do rozdysponowania 16 000 000 zł. Wnioski należy składać do dnia 18 stycznia 2019 r. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do dnia 22 lutego 2019 r.

1) zadanie Projekt „Lokalny Animator Sportu” adresowane jest do podmiotów, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej, realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

2) zadanie „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” adresowane jest do podmiotów, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności do polskich związków sportowych, podmiotów ponadregionalnych i ogólnopolskich,

3) zadanie „Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe” może być realizowane przez polskie związki sportowe, Polski Komitet Olimpijski oraz państwowe instytuty badawcze.
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2433,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2019-r-Programu-Sport-Wszystkich-Dzieci.html

MSIT: Program KIBICE RAZEM na 2019 r.

W ramach Konkursu rozpatrywane będą oferty dotyczące dofinansowania projektów, których celem jest łącznie:
1. poprawa bezpieczeństwa imprez masowych,
2. zwalczanie negatywnych zachowań kibiców piłki nożnej,
3. wspieranie kulturalnego kibicowania,
4. wspieranie pozytywnych inicjatyw kibiców piłki nożnej,
poprzez działania edukacyjno-informacyjne, w tym współpracę z lokalnymi środowiskami kibiców.
Projekt powinien mieć zasięg ogólnokrajowy
Budżet konkursu: 1 100 000 zł
Termin składania wniosków: do 24 stycznia 2019 r.

O dotację na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje określone w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365), powołane dla prowadzenia działalności w jednym sporcie (piłce nożnej) i zatrudniające co najmniej 1 osobę, która posiada doświadczenie we współpracy z kibicami i prowadzeniu projektów kibicowskich.

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/bezpieczenstwo-imprez/2019-rok/2455,Program-KIBICE-RAZEM-na-2019-r.html

MSIT: Nabór wniosków na realizację w 2019 r., Programu „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży

Głównymi celami programu są:
1) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
2) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
3) wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
4) inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
5) optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży

Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

Kwota do rozdysponowania w naborze: 40 mln zł.
Wnioski należy składać do dnia 15 marca 2019 r.

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2430,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2019-r-Programu-KLUB-w-ramach-rozwijania-sportu-p.html

Erasmus + Działania w dziedzinie sportu

Celami szczegółowymi realizowanymi w ramach programu Erasmus+ w dziedzinie sportu są:
eliminowanie transgranicznych zagrożeń dla uczciwości w sporcie, takich jak doping, ustawianie wyników zawodów sportowych i przemoc, a także wszelkiego rodzaju nietolerancji i dyskryminacji;
promowanie i wspieranie dobrego zarządzania w sporcie i kariery dwutorowej sportowców;
promowanie wolontariatu w sporcie oraz włączenia społecznego, równych szans i podnoszenia świadomości znaczenia aktywności fizycznej poprawiającej zdrowie dzięki większemu udziałowi i równemu dostępowi do sportu dla wszystkich.

Działania w dziedzinie sportu
• Współpraca partnerska – wnioski można składać do 4 kwietnia 2019 r.
• Małe partnerstwa współpracy – wnioski można składać do 4 kwietnia 2019 r.
• Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe – wnioski można składać do 4 kwietnia 2019 r.
http://erasmusplus.org.pl/projekty-centralne/sport/
http://erasmusplus.org.pl/o-programie/terminy/

MSIT: Program dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2019 roku

Celem Programu jest:

1) stworzenie optymalnych warunków szkolenia zawodnikom kadry narodowej, o dużym potencjale sportowym, posiadającym szansę na osiągnięcie wysokich rezultatów sportowych, w tym uzyskanie kwalifikacji olimpijskiej oraz zdobycie medali i punktów;
2) umożliwienie udziału w zawodach mistrzowskich, międzynarodowych, krajowych
w celu osiągnięcia wysokich rezultatów sportowych, w tym uzyskanie kwalifikacji olimpijskiej oraz zdobycie medali i punktów;
3) zabezpieczenie zawodnikom kadry narodowej niezbędnego sprzętu sportowego i specjalistycznego, który jest nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym.

Oferty na realizację zadań objętych Programem mogą składać:
1) polskie związki sportowe;
2) Polski Komitet Olimpijski.

Budżet konkursu: ok. 116 mln zł.
Składanie wniosków: do 31 maja 2019 r.

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-wyczynowy/2018-rok/2449,Program-dofinansowania-ze-srodkow-budzetu-panstwa-zadan-zwiazanych-z-przygotowan.html

MSIT: Program wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2019 roku


Celem Programu jest:
1) stworzenie optymalnych warunków szkolenia zawodnikom kadry narodowej, o dużym potencjale sportowym, posiadającym szansę na osiągnięcie wysokich rezultatów sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
2) umożliwienie udziału w zawodach mistrzowskich, międzynarodowych i krajowych w celu osiągnięcia wysokich rezultatów sportowych.
3) zabezpieczenie zawodnikom kadry narodowej niezbędnego sprzętu sportowego i specjalistycznego, który jest nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym.

Oferty na realizację zadań objętych Programem mogą składać polskie związki sportowe.

Budżet konkursu: 19,5 mln zł.
Składanie wniosków: do 31 maja 2019 r.

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-wyczynowy/2018-rok/2445,Program-wspierania-sportow-nieolimpijskich-poprzez-dofinansowanie-przygotowania-.htm

MSIT: Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2019 zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego

W ramach Programu przewiduje się do realizacji zadania polegające na szkoleniu młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego w następujących sportach:
1. piłce ręcznej;
2. piłce siatkowej;
3. koszykówce;
4. lekkiej atletyce;
5. kolarstwie;
6. hokeju na lodzie;
7. tenisie stołowym.

Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać:
1) polskie związki sportowe;
2) stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym działające w zakresie kultury fizycznej ukierunkowane na szkolenie młodzieży w danym sporcie,
3) państwowe instytuty badawcze posiadające zasoby i możliwości kadrowe, organizacyjne oraz infrastrukturalne do stworzenia kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi poszczególnych sportów.

Budżet konkursu: Budżet konkursu: 26 mln zł.
Składanie wniosków: do 30 czerwca 2019 r.

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2018/2451,Program-dofinansowania-ze-srodkow-Funduszu-Rozwoju-Kultury-Fizycznej-w-roku-2019.html

MSIT: Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży 2019

Celem Programu jest wspieranie procesu szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa młodzieży w ww. kategoriach wiekowych, stworzenie zawodnikom możliwości na kontynuowanie kariery w reprezentacjach seniorskich oraz awans reprezentacji Polski w rankingach medalowych i punktacji w sportach objętych programem igrzysk olimpijskich.

Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać:
a) polskie związki sportowe,
b) Polski Komitet Olimpijski,
c) stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym lub związki stowarzyszeń działające w obszarze kultury fizycznej

Budżet konkursu: 119,5 mln zł.
Składanie wniosków: do 30 listopada 2019 r.

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2018/2452,Program-dofinansowania-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolza.html
 
MSIT: Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2019 r.

Celem Programu jest:
1) zapewnienie zawodnikom niepełnosprawnym optymalnych warunków szkolenia sportowego w zakresie przygotowań do udziału w letnich i zimowych igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy oraz poprawa wyników reprezentantów Polski we współzawodnictwie międzynarodowym;
2) zapewnienie zawodnikom niezbędnego sprzętu sportowego i specjalistycznego nieodzownego do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym.

Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać:
1) polskie związki sportowe
2) stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym działające w zakresie sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych

Budżet konkursu: 20 mln zł.
Składanie wniosków: do 30 listopada 2019 r.

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-osob-niepelnospr/2018-rok/2454,Program-dofinansowania-ze-srodkow-Funduszu-Rozwoju-Kultury-Fizycznej-zadan-z-obs.html

(EweWild)


 

poniedziałek, 3 września 2018

Edukacja: trwające konkursy grantoweZ okazji rozpoczęcia roku szkolnego mamy dla Was zestawienie trwających konkursów grantowych w zakresie edukacji:  


 Zachęcamy też do korzystania z naszego kalendarza konkursów grantowych (na dole strony), gdzie znajdziecie wszystkie aktualne konkursy.
(EweWild)
 

 

sobota, 11 sierpnia 2018

Konkursy regrantingowe FIO 2018 - lista lokalnych operatorów(Aktualizacja 5.02.2019)  

Dziś przedstawiamy Wam listę lokalnych konkursów FIO 2018. Są to projekty wybrane w ramach Priorytetu 1 FIO Małe inicjatywy, które "powinny wpływać pozytywnie na możliwość realizacji inicjatyw oddolnych" (za stroną NIW).

Wybrani w konkursie FIO regionalni operatorzy, czyli organizacje ogłaszające konkursy, "będą udzielać wsparcia:
  • młodym organizacjom pozarządowym korzystając z narzędzia w postaci mikrodotacji, 
  • lokalnym przedsięwzięciom wykonywanym/podejmowanym i prowadzonym przez grupy samopomocowe i grupy nieformalne" (cytat z dokumentacji FIO 2018).
Konkursy na rok 2018 w niektórych województwach zostały już niestety zamknięte a w wielu kończą się za chwilę. Jednak Priorytet Małe Inicjatywy to projektu dwuletnie, więc w przyszłym roku też jest szansa na minigranty. Warto już teraz przejrzeć dokumentacje konkursów i śledzić strony operatorów.

(Aktualizacja 5.02.2019 - konkursy na rok 2019 - obecnie trwają nabory w 7 województwa a w kilku kolejnych zostaną ogłoszone w pierwszym kwartale 2019 r. Poniżej zaktualizowana lista) 

Oto lista: Konkursy regrantingowe FIO 2018  (plik do pobrania)


Tradycyjnie, jeśli znajdziecie brakujące informacje lub jakiś błąd - dajcie nam znać w komentarzach.

Lista powstała przy wsparciu członków naszej społeczności - którzy podesłali nam informacje o lokalnych konkursach - dziękujemy bardzo!

(EweWild)


czwartek, 5 lipca 2018

Skąd czerpać informacje o grantach dla NGO? – lista portali
Konkursy dla NGO to nie jedyne źródło informacji o grantach i dotacjach. Zapraszamy, abyście jak najczęściej nas odwiedzali, ale jednocześnie chcemy pokazać Wam różne możliwości samodzielnego wyszukiwania informacji. Nie boimy się „konkurencji” i  dziś prezentujemy zestawienie różnych portali, gdzie można znaleźć informacje o dotacjach i konkursach.


P.S. Lista jest naszym subiektywnym wyborem – znalazły się na niej portale, na które same zaglądamy.
(EweWild)
 

poniedziałek, 4 czerwca 2018

Konkursy ogłaszane przez instytucje zagraniczne i międzynarodoweDziś mamy dla Was kolejne zestawienie – granty z różnych organizacji międzynarodowych i zagranicznych. Uwaga – do aplikowania w większości z tych konkursów niezbędna jest znajomość języka angielskiego. Bardzo dobrym źródłem na poszukiwanie grantów za granicą jest baza Eurodesk (www.eurodesk.pl), z której również korzystałyśmy przy przygotowaniu tego linkownika. W zestawieniu podajemy również zakończone konkursy, licząc na to, że w kolejnym roku również zostaną ogłoszone.
  • społeczeństwo obywatelskie, rozwój demokracji, przeciwdziałanie dyskryminacji, równość szans

Sea Trust for Regional Cooperation http://www.gmfus.org/initiatives/call-applications

The United Nations Democracy Fund (UNDEF) http://www.un.org/democracyfund/application-materials

The Mott Foundation https://www.mott.org/work/grantseekers/ opis po polsku na stronie Eurodesk: http://www.eurodesk.pl/granty/dotacje-fundacji-charlesa-stewarta-motta

International Fund for Cultural Diversity (IFCD) UNESCO http://en.unesco.org/creativity/ifcd opis po polsku na stronie Eurodesk: http://www.eurodesk.pl/granty/miedzynarodowy-fundusz-dla-roznorodnosci-miedzykulturowej

Austriackie Forum Kultury http://austria.org.pl/granty/nagroda-miedzykulturowa-2018 (nagroda międzykulturowa – dla realizowanego/zakończonego projektu)

Global Fund for Women https://www.globalfundforwomen.org/apply-for-a-grant/ (granty dla kobiet wspierające równość szans)

Program grantowy Departamentu Stanu USA na rzecz wolności religijnej oraz przeciwdziałania nietolerancji i dyskryminacji https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=292692, opis po polsku na stronie ngo.pl http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2046676.html

Open Society Foundations https://www.opensocietyfoundations.org/grants-search-results/39/all/all/all/now, opis po polsku na stronie Eurodesk http://www.eurodesk.pl/granty/fundacja-sorosa-programy

Network of European Foundations: Civitates- A Philanthropic Initiative for Democracy and Solidarity in Europe http://www.nef-europe.org/calls-for-proposals/#, opis po polsku na stronie ngo.pl http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2177632.html
  • młodzież, dzieci, edukacja

European Youth Foundation https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/international-activity, opis po polsku na stronie Eurodesk: http://www.eurodesk.pl/granty/europejska-fundacja-mlodziezy-granty-na-miedzynarodowe-dzialania-mlodziezowe

International Youth Foundation https://www.iyfnet.org/initiatives/global-fund-youth-development; opis po polsku na stronie Eurodesk: http://www.eurodesk.pl/granty/programy-miedzynarodowej-fundacji-mlodziezy-iyf

Fundacja „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft” program Europeans For Peace https://www.stiftung-evz.de/handlungsfelder/handeln-fuer-menschenrechte/europeans-for-peace.html (po niemiecku) https://www.stiftung-evz.de/eng/funding/human-rights.html (po angielsku)

The Velux Foundation: http://veluxfoundations.dk/en/social-projects/social-projects-abroad

  • ochrona środowiska

The Mott Foundation https://www.mott.org/work/grantseekers/ opis po polsku na stronie Eurodesk: http://www.eurodesk.pl/granty/dotacje-fundacji-charlesa-stewarta-motta

The Velux Foundation: http://veluxfoundations.dk/en/environment-and-sustainability

Make Europe Sustainable for All: http://makeeuropesustainableforall.org/get-a-grant/

  • sport

Fare Network http://farenet.org/news/grants-of-e5000-available-for-ambitious-initiatives-during-footballpeople-2018/

  • kultura

International Fund for Cultural Diversity (IFCD) UNESCO http://en.unesco.org/creativity/ifcd opis po polsku na stronie Eurodesk: http://www.eurodesk.pl/granty/miedzynarodowy-fundusz-dla-roznorodnosci-miedzykulturowej

  • inne/ wiele tematów
Visegrad Grants https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/ (szeroki zakres tematów: Culture and Common Identity, Education and Capacity Building, Innovation, R&D, Entrepreneurship, Democratic Values and the Media, Social Development, Public Policy and Institutional Partnership, Regional Development, Environment and Tourism)

Swedish Institute https://si.se/en/apply/funding-grants/pi/ opis po polsku na stronie Eurodesk: http://www.eurodesk.pl/granty/granty-na-wspolprace-w-regionie-morza-baltyckiego (współpraca w regionie Morza Bałtyckiego)

European Investment Bank Social Innovation Tournament https://institute.eib.org/whatwedo/social-2/social-innovation-tournament-2/ (konkurs o nagrodę w dziedzinie innowacji społecznych).

Event Foundation http://evensfoundation.be/prizes/ (nagrody dla najlepszych projektów/rozwiązań w różnych dziedzinach, m.in. peace education, media education, art, science)


Granty z organizacji zagranicznych to również dotacje z Komisji Europejskiej, o których pisałyśmy już kiedyś tu: http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/2016/04/granty-komisji-europejskiej.html, czy środki przekazywane przez ambasady, o czym możecie przeczytać na stronie: http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/2016/06/dotacje-z-ambasad-aktualizacja-listy.html

Przypominamy, że jeśli znacie jeszcze jakieś inne źródła dotacji z organizacji międzynarodowych i zagranicznych, możecie pozostawić post pod artykułem lub napisać do nas na Facebook’u Konkursy dla NGO.

(EweWild)