Szukaj na tym blogu

Ładowanie...

środa, 7 września 2016

Finansowanie innowacji społecznych


Poprzednio pisałyśmy o konkursach na mikro-innowacje społeczne. Dziś o innych sposobach finansowania innowacji społecznych, również tych w skali makro. Podajemy wszystkie źródła dotacji jakie udało nam się znaleźć, również te archiwalne, licząc na to, że w kolejnych latach konkursy te zostaną powtórzone. 

POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)
Konkursy na innowacje społeczne ogłaszane są w ramach IV Osi priorytetowej, Działania 4.1 Innowacje społeczne. Ogłoszenie o naborach można znaleźć tu: https://www.power.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory/#
W ramach tego działania 4.1 został ogłoszony konkurs na inkubację innowacji społecznych. Kilkanaście wybranych operatorów grantów będzie ogłaszać konkursy na mikro-innowacje, o czym szczegółowo pisałyśmy tu: Mikro-innowacje społeczne – regranting środków POWER.
Ogłaszane są też konkursy na innowacyjne pomysły dotyczące tematów POWER:Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/innowacje-spoleczne/
Do tej pory odbyły się dwie edycje programu: konkursy ogłaszane były w roku 2013 i 2014. Nie wiadomo, czy program będzie kontynuowany. Prawdopodobnie decyzja o jego wznowieniu będzie zależeć od wyników ewaluacji, która jest teraz prowadzona. 

Ashoka Poland
Organizacja wspiera (również finansowo) innowatorów społecznych na całym świecie (w tym w Polsce).
Organizuje też konkurs Społeczny Start Up http://www.spolecznystartup.pl/ na wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw społecznych. W tegorocznej edycji konkursu zgłoszenia były zbierane do 7.08.2016 r. 

Komisja Europejska: 


Międzynarodowy konkurs na innowacje społeczne ogłaszany co rok od 2012 r. przez European Investment Bank. W tegorocznej edycji zgłoszenia można było nadsyłać do 15.03.2016 r. a zwycięzców poznamy 20.10.2016 r. Tegoroczny konkurs dotyczył pomysłów na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Projekty mogły dotyczyć m.in. następujących dziedzin: edukacja, opieka zdrowotna (w tym walka z otyłością wśród dzieci), środowisko naturalne, nowe technologie.


Konkurs ogłaszany corocznie od 2012 r. i każdego roku dotyczy innego tematu. W tym roku przedmiotem konkursu były inicjatywy dotyczące integracji uchodźców i migrantów w Europie. Zgłoszenia można było wysyłać do 8.04.2016 r. W tym roku partnerem konkursu była polska organizacja pozarządowa: Pracownia Badań i Innowacji Stocznia.  http://stocznia.org.pl/projekty/europejski-konkurs-na-innowacje-spoleczne/
Tu można znaleźć finansowanie dla międzynarodowych projektów dot.: rynku pracy, mobilności na rynku pracy, przedsiębiorczości społecznej.
Ogłoszenia o konkursach są dostępne na stronie: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1081
Obecnie otwarty jest jeden konkurs, ale mogą w nim startować tylko sieci organizacji pozarządowych działające na terenie UE i mające wcześniej podpisaną z Komisją Europejską umowę (Framework Partnership Agreement). Termin na składanie ofert do 16.09.2016 r. 

Inne źródła finansowania:
Oprócz konkursów specjalnie dedykowanym innowacjom społecznym, finansowania nowatorskiego pomysłu można też szukać w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez administrację samorządową lub rządową. Można też szukać finansowania dla innowacyjnych inicjatyw w konkursach ogłaszanych przez fundacje korporacyjne (np. w pierwszej edycji konkursu Kulczyk Foundation http://kulczykfoundation.org.pl/    były wymieniane m.in. innowacje społeczne).  Innym pozyskania finansowania – oprócz dotacji  - jest crowdfunding, czyli tzw. finansowanie społecznościowe.
(EweWil)

 

czwartek, 18 sierpnia 2016

Mikro-innowacje społeczne – regranting* środków POWERKilka dni temu pisaliśmy na FB Konkursy dla NGO o konkursie „Inkubator Innowacji Społecznych WielkichJutra.  W najbliższym czasie można spodziewać się kilkunastu konkursów na innowacje społeczne. Będą one ogłaszane w następujących tematach:
  1. przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej;
  2. integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy;
  3. kształcenie ustawiczne osób dorosłych;
  4. usługi opiekuńcze dla osób zależnych.
Ogłaszaniem konkursów (oraz wsparciem realizowanych projektów a następnie wdrożeniem najlepszych pomysłów) zajmą się instytucje, firmy i organizacje wybrane w konkursie na inkubację innowacji społecznych ogłoszonym w ramach działania 4.1. POWER. Ich lista znajduje się tu:
 
Zachęcamy organizacje zainteresowane tematyką konkursów do śledzenia stron internetowych tych projektów. Konkursy będą na pewno ogłaszane w różnych terminach – na razie ogłoszone są dwa pierwsze konkursy:
 ________________________________________________________________________
 1) w temacie usługi opiekuńcze dla osób zależnych
Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra 
W  ramach  Projektu  można  uzyskać  wsparcie  na innowacyjne narzędzie, metodę lub rozwiązanie dotyczące usług opiekuńczych dla osób zależnych.
W ramach Projektu można aplikować o wsparcie finansowe w wysokości do 50 000,00 zł, jak również wsparcie merytoryczne i organizacyjne. Wsparcie takie otrzyma 45 najlepszych pomysłów, spośród których  9 przygotowanych  zostanie  do  wdrożenia  na  szeroką  skalę,  tj.  upowszechnienia  w  celu włączenia do praktyki i polityki.
O wsparcie może aplikować każdy,  zarówno osoba indywidualna, jak i podmiot mający pomysł na innowację społeczną dotyczącą usług opiekuńczych dla osób zależnych.
Termin naboru: do końca września 2016 r.

2)  w temacie: integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy
 Punkty Inkubacji Innowacji
W ramach tego projektu mamy możliwość wsparcia finansowego (100 %) pomysłów innowacyjnych, które prowadzą do aktywizacji zawodowej lub zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.
Będziemy mogli udzielić wsparcia finansowego pomysłów innowacyjnych w postaci typów grantów:
  • TYP A dla innowatorów o wysokim potencjale (doświadczenie, kadra, zaplecze organizacyjne i techniczne i finansowe). Wysokość grantu max. 70 000,00 zł.
  • TYP B przeznaczony dla innowatorów o mniejszym potencjale. Ten rodzaj wsparcia skierowany jest głównie do osób fizycznych i grup nieformalnych. Wysokość grantu max. 30 000,00 zł.
Poszukujemy: podmiotów/instytucji/organizacji, grup nieformalnych i osób z terenu całej Polski posiadających innowacyjne pomysły na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami.
Oferujemy: wsparcie animatorów przy dopracowaniu pomysłu innowacyjnego, wsparcie eksperckie w zakresie oceny pomysłu pod kątem innowacyjności i zgodności z prawem oraz wsparcia opiekunów innowacji i ekspertów zewnętrznych według potrzeb w zakresie wdrażania procesu testowania.
Planujemy: udzielenie 32 grantów na innowacyjne pomysły, testowanie 32 innowacji przez okres 6 miesięcy, ewaluację 17 z 32 dofinansowanych innowacji, upowszechnienie na terenie całej Polski 4 innowacji.

Nabór pomysłów jest naborem ciągłym (do 28.02.2017 lub do wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie).
Do 05.09.2016 r. trwa pierwszy nabór Kart Zgłoszeń Innowacji.

________________________________________________________________________

Warto zapoznać się też z regulaminem konkursu, w ramach którego zostali wybrani operatorzy przyszłych konkursów: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/19132/Regulaminkonkursu28042016.pdf. Opisuje on m.in. szczegółowo tematy przyszłych innowacji (str. 12-16) oraz określa wstępne wytyczne do planowanych konkursów:

  1. Konkursy będą mieć charakter otwarty.
  2. Grantobiorcami (innowatorami społecznymi) będą podmioty prywatne (w tym osoby fizyczne i grupy nieformalne) albo publiczne mające pomysł na innowacyjne narzędzie, metodę lub rozwiązanie wspierające osiągnięcie celów projektu grantowego. To oznacza, że w konkursach będą mogły brać udział również organizacje pozarządowe.
  3. Maksymalna wielkość grantu to 100 tys. zł (choć operatorzy grantów mogą zmniejszyć ten limit, np. w konkursie Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra jest to 50 tys. zł, w konkursie Punkty Inkubacji Innowacji - 30 lub 70 tys. zł).
  4. Ogółem we wszystkich konkursach zostanie dofinansowanych 240 innowacji społecznych (czyli projektów).

A dla inspiracji do myślenia o planowanych projektach publikujemy kilka linków, gdzie można m.in. zapoznać się z przykładami innowacji społecznych: 

Po polsku: 
 
Po angielsku:

* Regranting - mechanizm, w ramach którego środki otrzymane w formie dotacji (grantu) przez jeden podmiot są – także w formie grantów – przekazywane innym podmiotom. W tym przypadku środki z unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) będą przekazywane dalej przez wybranych operatorów grantów. Więcej o mechanizmie regrantingu można przeczytać np. tu: http://regranting.filantropia.org.pl/?page_id=123

(EweWil)
 

poniedziałek, 8 sierpnia 2016

Granty z fundacji korporacyjnych


Planowaliśmy przygotować dla Was zestawienie linków do stron fundacji korporacyjnych (czyli fundacji założonych przez różne firmy), gdzie można znaleźć informacje o dofinansowaniach dla organizacji pozarządowych. Jednak Inni zrobili to wcześniej od nas. :-)

Poniżej dwa przydatne źródła informacji nt. dotacji korporacyjnych: 

1)      Blog „Moje pozarządowe” prowadzony przez Karola Krzyczkowskiego. Tu: http://kalor.vot.pl/2015/06/01/dotacje-od-fundacji-korporacyjnych/ znajdziecie m.in. listę 37 fundacji korporacyjnych, gdzie można aplikować o granty. Lista jest na bieżąco aktualizowana – ostatnia aktualizacja  - 20.03.2016 r.
  
2)      Publikacja „Fundacje korporacyjne – dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne” –Iwona Raszeja-Ossowska -  poradnik Witryny Wiejskiej dostępna na stronie:
Znajdziecie tu opis działalności i dane kontaktowe do 47 fundacji korporacyjnych. Zestawienie zostało przygotowane w  maju 2015 r. 

Polecamy! 

P.S. I przypominamy, że jeśli znajdziecie jakiś ciekawy konkurs, nie zapomnijcie podzielić się z innymi tą informacją na Konkursy dla NGO. 
(EweWil)
 

poniedziałek, 20 czerwca 2016

Nowa perspektywa funduszy norweskich i EOG 2014-2021 - konsultacje społeczne.Kilka dni temu pisaliśmy na Facebooku Konkursy dla NGO o konsultacjach nowej perspektywy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021. Dziś czas na bardziej szczegółowe informacje.
 

poniedziałek, 6 czerwca 2016

Dotacje z ambasad – aktualizacja listyKiedyś przygotowaliśmy dla Was zestawienie grantów z ambasad. Dziś czas na aktualizację listy.
Na co można otrzymać dofinansowanie? Głównie na projektu z dziedziny kultury, szczególne związane z promocją kultury danego kraju w Polsce. Szczegóły w opisach poniżej. Zapraszamy do lektury.