Szukaj na tym blogu

środa, 16 sierpnia 2017

Konkursy na mikro-innowacje


 
Rok temu pisałyśmy o konkursach na mikro-innowacje społeczne ze środków PO WER: http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/2016/08/mikro-innowacje-spoeczne-regranting.html. Warto zainteresować się tematem, bo nadal trwają konkursy na granty w realizowanych projektach. Poniżej znajdziecie listę organizatorów konkursów. Warto śledzić ich strony, albo skontaktować się bezpośrednio z organizatorami, jeśli jesteście zainteresowani którymś z tematów. Tam, gdzie znalazłyśmy informację o planowanym lub otwartym naborze wniosków – jest ona podana na czerwono. Wiemy, że w niektórych projektach planowane są kolejne nabory, a w niektórych rekrutacja jest już niestety zamknięta. 
 
Temat: Integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy 


Temat: Kształcenie ustawiczne osób dorosłych

 • SENSE consulting Sp. z o.o - PO-PO-JUTRZE: Centrum Inkubowania Innowacji Społecznych: http://popojutrze.pl/
 • Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. - Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji: http://www.innowacje.zgd.com.pl/o-projekcie-2/
 • Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości - Małopolsko-Śląsko-Podkarpacki Inkubator Innowacji Społecznych - projekt grantowy w temacie kształcenia ustawicznego osób dorosłych – nie znalazłyśmy informacji o tym projekcie i Internecie – nie wiemy czy jest realizowany?
 • Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii - Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych: http://inkubatorinnowacji.com/ - kolejny nabór planowany na IV kwartał 2017 roku/I kwartał 2018 roku.


Temat: Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej


 Temat: Usługi opiekuńcze osób zależnych


(EweWild)

  

poniedziałek, 7 sierpnia 2017

Nabór ciągły

Tweetnij

Przez kilka ostatnich miesięcy w każdy poniedziałek publikowałyśmy na naszym profilu na FB Konkursy dla ngo informacje o instytucjach i organizacjach, u których można starać się o dotacje i darowizny przez cały rok (lub prawie cały rok). Dziś na zakończenie cyklu czas na podsumowanie i zebranie informacji w jednym miejscu. Znajdziecie tu głównie informacje o grantach z fundacji korporacyjnych, ale nie tylko. Kolejność – alfabetyczna. Przy każdej informacji są tagi tematyczne, aby było łatwiej przeszukiwać zestawienie.Bank CREDIT AGRICOLE

[DZIECI] [KULTURA] [EDUKACJA] „Działania sponsoringowe banku CREDIT AGRICOLE koncentrują się głównie na wspieraniu projektów związanych z kulturą francuską oraz edukacją finansową, skierowaną w szczególności do dzieci.
Oferty sponsoringowe prosimy przesyłać na adres pr@credit-agricole.pl. Uprzejmie informujemy, że odpowiadamy wyłącznie na wybrane oferty.”
https://media.credit-agricole.pl/sponsoring

P.S. Dostaliśmy informację od jednej z czytelniczek, która kontaktowała się z bankiem na początku 2017 r., że bank współpracuje z jedną organizacją i nie planują dalszego naboru. Poprosiłyśmy Credit Argicole o komentarz na FB, jednak nie otrzymałyśmy odpowiedzi.

Fundacja Auchan
[EDUKACJA] [DZIECI] Fundacja Auchan wspiera projekty, które koncentrują się na edukacji, aby przede wszystkim nauczyć dzieci:
 • czytania, pisania, liczenia i dokształcania się,
 • integracji poprzez szkolenia i zatrudnienie,
 • zdrowego stylu odżywiania się,
 • poszanowania dla środowiska naturalnego,
 • dbałości o zdrowie.
Beneficjentami działań Fundacji Auchan są osoby w wieku od 5 do 25 lat, pochodzące z miast, w których funkcjonują placówki Auchan (sklepy, magazyny, centrala…).
Można wnioskować o min. 3 000 EUR i maks. 12 000 EUR.
UWAGA - jak ustalił jeden z naszych czytelników, jeśli klikacie ten link z telefonu, to przekierowuje na stronę główną Auchan, natomiast z komputera do strony Fundacji, czyli tam, gdzie trzeba.

http://www.auchan.pl/o-auchan/fundacja-auchan-na-rzecz-mlodziezy/informacje-dla-lokalnych-stowarzyszen-i-fundacji

Fundacja Banku Pekao S.A. imienia dr. Mariana Kantona

[NABÓR CIĄGŁY] [EDUKACJA] [NAUKA] [NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ] [SPORT] [OCHRONA ŚRODOWISKA] [KULTURA] Fundacja Banku Pekao S.A. imienia dr. Mariana Kantona wspiera następujące cele:
 • oświata i wychowania dzieci i młodzieży,
 • przedsięwzięcia naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół,
 • popularyzowania wiedzy bankowej,
 • niesienie pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym,
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • ochrona środowiska,
 • realizacja projektów i działalności organizacji charytatywnych,
 • upowszechnianie kultury.
Informacje jak starać się o darowiznę znajdziecie na stronie: https://www.pekao.com.pl/o_banku/odpowiedzialnosc/fundacja_kantona/

Fundacja Batorego
[DEMOKRACJA] [BIAŁORUŚ] Celem programu Fundacji Batorego jest wspieranie inicjatyw obywatelskich, służących budowaniu społeczeństwa otwartego oraz przygotowaniu demokratycznych przemian na Białorusi.
Udzielamy dotacji na przedsięwzięcia dotyczące:
 • pobudzania aktywności obywatelskiej, rozwijania samorządności i samoorganizacji (także poprzez działania edukacyjne i kulturalne oraz inicjatywy młodzieżowe);
 • ochrony praw człowieka, świadczenia pomocy prawnej, przeciwdziałania dyskryminacji, upowszechniania postaw tolerancji;
 • prowadzenia niezależnych badań i analiz;
 • poszerzania dostępu do informacji, rozwijania mediów tradycyjnych i społecznościowych.

Kto może otrzymać dotację?
Dotacje przeznaczone są przede wszystkim dla białoruskich organizacji obywatelskich. Dotacje mogą otrzymać też inne podmioty, jeśli planowane przez nie działania są istotne dla wyżej opisanych celów programu.

http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/dla_bialorusi

Fundacja Eko Cykl
[OCHRONA ŚRODOWISKA] [EDUKACJA] [PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ] [ZDROWIE] [INNE] Fundacja Eko Cykl udziela wsparcia m. in. uczniom, studentom, naukowcom, ekologom lub innym osobom, instytucjom i placówkom oświatowym, którzy prowadzą lub chcą prowadzić działania na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Działania te muszą być spójne ze statutem Fundacji Eko Cykl oraz przyczyniać się do rozwoju społeczeństwa ekologicznego.

Działania fundacji w szczególności dotyczą obszarów:
 • ochrony środowiska i zasady zrównoważonego rozwoju,
 • edukacji ekologicznej,
 • działalności charytatywnej,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

http://www.fundacja-ekocykl.pl/jak-otrzymac-pomoc/

Fundacja ENEA
[EDUKACJA] [NAUKA] [POMOC SPOŁECZNA] [NIEPEŁNOSPRAWNI] [KULTURA] [SPORT] [ZDROWIE] [OCHRONA ŚRODOWISKA] [BEZPIECZEŃSTWO]
Fundacja ENEA udziela wsparcia finansowego, rzeczowego lub osobowego projektom niezwiązanym z działalnością gospodarczą (non-profit), realizowanym w szczególności przez następujące podmioty: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, uczelnie, placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki opieki społecznej, szpitale, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne organizacje/ instytucje działające na rzecz dobra publicznego i prowadzące działalność o charakterze społecznie użytecznym oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Wspierane cele:
1. Działalność charytatywna;
2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;
3. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;
5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
6. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
7. Ochrona i promocja zdrowia;
8. Działalność charytatywno-opiekuńcza;
9. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
10. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
11. Ratownictwo i ochrona ludności;

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/odpowiedzialny-biznes/dzialalnosc-fundacji/dzialalnosc-fundacji

Regulamin: https://www.enea.pl/grupaenea/odpowiedzialny-biznes/pliki_do_pobrania/fundacja/regulamin_udzielania_wsparcia_przez_fundacje_enea.pdf

Formularz: https://www.enea.pl/pl/formularz-fundacja

P.S. W 2016 r. projekty fundacji realizowane były w 4 województwach: wielkopolskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie oraz zachodniopomorskie, ale w regulaminie udzielania wsparcia brak jest ograniczeń terytorialnych.

Fundacja ENERGA
[MŁODZIEŻ] [NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ] [ZDROWIE] [NABÓR CIĄGŁY] Fundacja ENERGA udziela wsparcia osobom - głównie młodym - chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia.
Prośby o pomoc kierowane są do Fundacji ENERGA wyłącznie drogą pisemną.
Rozpatrzeniu podlegają jedynie wnioski tych organizacji, które prowadzą działania dobroczynne, charytatywne, społecznie użyteczne, w sposób szczególny organizacji pożytku publicznego.

Więcej informacji na http://grupa.energa.pl/komu_pomagamy.xml

Fundacja Faktu Serce dla dzieci
[DZIECI] [RODZINY WIELODZIETNE] [OSOBY STARSZE] [EDUKACJA] [ZDROWIE] [POMOC SPOŁECZNA]
Fundacja Faktu Serce dla dzieci pomaga:
 • dzieciom,
 • samotnym rodzicom z dziećmi,
 • rodzinom wielodzietnym,
 • samotnym osobom starszym,
 • grupom osób znajdujących się w trudnej sytuacji,
 • placówkom medycznym,
 • placówkom opiekuńczym,
 • placówkom edukacyjnym.
Informacje o tym, jak wnioskować o wsparcie finansowe znajdziecie na stronie:
http://www.fundacjafaktu.pl/szukam-pomocy
oraz
http://www.fundacjafaktu.pl/komu-pomagamy

Fundacja KGHM Polska Miedź

[EDUKACJA] [NAUKA] [ZDROWIE] [SPORT] [KULTURA] Fundacja KGHM Polska Miedź udziela darowizn osobom indywidualnym oraz instytucjom (czyli NGO) w czterech obszarach:
1. Zdrowie i bezpieczeństwo
2. Sport i rekreacja
3. Nauka i edukacja
4. Kultura i tradycje.
Fundacja najchętniej wspiera podmioty z obszaru swojego działania, czyli Zagłębia Miedziowego.
http://fundacjakghm.pl/dla-instytucji

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

[SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE] [UE] [WSPÓŁPRACA POLSKO-NIEMIECKA] Fundacja Konrada Adenauera w Polsce we współpracy z polskimi partnerami organizuje różnorodne projekty zgodne z celami statutowymi Fundacji. Należą do nich przede wszystkim:
 • rozwój społeczeństwa obywatelskiego i umacnianie demokracji,
 • integracja Polski z Unią Europejską i dalszy rozwój UE,
 • debata nad wartościami i odpowiedzialnością społeczną,
 • pogłębianie stosunków polsko-niemieckich.
Wnioski o współpracę z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce przy organizacji projektów (konferencji, seminariów, warsztatów) powinny być złożone do 30 sierpnia roku poprzedzającego projekt, lub z wyprzedzeniem co najmniej trzech miesięcy.
http://www.kas.de/polen/pl/pages/3417/

Fundacja Kronenberga przy City Handlowy

[EDUKACJA] [KULTURA] [OCHRONA ZDROWIA] [POLITYKA SPOŁECZNA] Fundacja Kronenberga przy City Handlowy przyjmuje wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu:
 • Innowacje w edukacji,
 • Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość,
 • Dziedzictwo kulturowe,
 • Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży,
 • Priorytety ochrony zdrowia,
 • Polityka społeczna.
O dotacje mogą wnioskować instytucje nie działające dla zysku takie jak m.in.:
 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • uczelnie wyższe,
 • szkoły,
 • domy kultury,
 • biblioteki,
 • jednostki samorządu terytorialnego.

Nabór jest ciągły, prowadzony przez cały rok. Więcej info na: http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/9637.htm

Fundacja LOTOS
[OCHRONA ŚRODOWISKA] [EDUKACJA] [SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE] [BEZPIECZEŃSTWO] [ I INNE] Fundacja LOTOS angażuje środki na obszarze Polski, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, gdzie mieszczą się siedziby spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej LOTOS lub prowadzona jest przez nie działalność.
Termin oczekiwania na decyzję – do trzech miesięcy.

http://odpowiedzialny.lotos.pl/1934/fundacja_lotos/zasady_wspolpracy

Fundacja LOTTO

[SPORT] [KULTURA] Fundacja LOTTO wspiera stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki, szpitale, domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje działające na rzecz dobra publicznego.
Od 1 marca 2017 obowiązuje nowy regulamin dotacji, który możecie przeczytać tu:

http://www.fundacjalotto.pl/program-mini-grantow/

Fundacja NEUCA Dla Zdrowia
[ZDROWIE] [PROFILAKTYKA] [EDUKACJA] Fundacja NEUCA Dla Zdrowia wspiera projekty mające na celu:
 • poprawę dostępu pacjentów do nowoczesnych form leczenia i rehabilitacji, w tym farmakoterapii
 • poprawę standardów ochrony zdrowia w grupach szczególnej troski i zagrożonych wykluczeniem społecznym, takich jak bezrobotni, bezdomni, osoby uzależnione, osoby z niepełnosprawnością, samotne
 • pomoc ofiarom wypadków, zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych
 • promocję profilaktyki i edukacji zdrowotnej
 • wsparcie edukacji i kształcenia ustawicznego pracowników służby zdrowia
Fundacja NEUCA Dla Zdrowia udziela pomocy w następujących formach:
 • dotacje finansowe
 • darowizny rzeczowe (leki, sprzęt medyczny, artykuły higieniczne itp.)
O wsparcie mogą starać się zarówno osoby indywidualne, jak i instytucje (czyli m.in. organizacje pozarządowe).

http://fundacjaneuca.pl/dzialalnosc-charytatywna#udzielamy-wsparcia

Fundacja “ORLEN - DAR SERCA”
Fundacja “ORLEN - DAR SERCA” wspiera organizacje (w tym ochotnicze straże pożarne i Rodzinne Domy Dziecka oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Typu Rodzinnego) i osoby prywatne.

Wnioski do Fundacji można przesyłać (forma do wyboru):
1. pocztą elektroniczną na adres: fundacja@orlen.pl
2. listownie na adres:

Fundacja ORLEN - DAR SERCA
ul. Chemików 7
09-411 Płock

Wnioski o darowiznę rozpatrywane są przez Zarząd Fundacji raz w miesiącu. Informacja o decyzji Zarządu przesyłana jest na adres mailowy podany we wniosku.

http://www.orlendarserca.pl/PL/Pomoc/JesliPotrzebujeszPomocy/Strony/Wniosek-o-darowizne.aspx

Fundacja PBS Pomagam
[DZIECI] [ZDROWIE] [POMOC MATERIALNA] [KULTURA] [EDUKACJA] Fundacja PBS Pomagam wspiera organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, instytucje publiczne i kościelne osoby prawne.
Fundacja „PBS pomagam” ma na celu:
1.prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci, ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym,
2.udzielania pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
3.wspierania osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na brak odpowiednich środków finansowych lub trudną sytuację życiową,
4. pomocy szpitalom, publicznym zakładom opieki zdrowotnej i innym placówkom medycznym,
5. udzielania pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym,
6. podejmowania i wspierania działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób dorosłych, dzieci młodzieży mających do niej utrudniony dostęp,
7. niesienia pomocy osobom najuboższym oraz instytucjom i organizacjom pozarządowym o istotnym znaczeniu społecznym, będącym w trudnej sytuacji materialnej

Uwaga: Pierwszeństwo w otrzymaniu środków mają osoby i organizacje z woj. podkarparckiego.

http://pbspomagam.pl/pomoc/

Fundacja PKO Banku Polskiego
[EDUKACJA] [POMOC SPOŁECZNA] [NIEPEŁNOSPRAWNI] [ZDROWIE] [KULTURA] [EKOLOGIA] [SPORT] Fundacja udziela pomocy poprzez m.in. Projekty Lokalne, które zakładają zaangażowanie podmiotów prawnych działających na danym terenie, którymi są organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia), jednostki samorządu terytorialnego lub placówki użyteczności publicznej (np. szkoły). Przy realizacji tego typu projektu wymagane jest przypisanie do projektu Wolontariusza powiązanego z Bankiem, który inicjuje procedurę pomocy, a następnie koordynuje proces udzielania pomocy. Do realizacji Projektu Lokalnego wymagane jest wypełnienie odpowiedniego formularza w formie elektronicznej opublikowanego w systemie Fundacji).

https://www.fundacjapkobp.pl/project/projekty/

Fundacja PGE
[EDUKACJA] [NAUKA] [ZDROWIE] [POLITYKA SPOŁ.] [OCHRONA ŚRODOWISKA] Działania Fundacji PGE koncentrują się w szczególności na obszarach:
 • nauka i edukacja
 • lecznictwo i ochrona zdrowia
 • pomoc społeczna
 • działalność ekologiczna i ochrona środowiska
 • sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych
Więcej informacji na: https://www.gkpge.pl/fundacja/Filantropia

Fundacja Pocztowy Dar
[ZDROWIE] [EDUKACJA] [RYNEK PRACY] [BEZPIECZEŃSTWO] [I INNE] Fundacja Pocztowy Dar realizuje swoje cele poprzez udzielenia wsparcia rzeczowego oraz współfinansowanie lub dofinansowanie:
1) programów wieloletnich,
2) kampanii społecznych i edukacyjnych,
3) jednostkowych projektów.
Adresatami pomocy na rzecz osób prawnych mogą być w szczególności:
1) instytucje i organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju edukacji, aktywizacji zawodowej oraz podnoszenia poziomu wykształcenia i wiedzy,
2) instytucje i organizacje pozarządowe zajmujące się propagowaniem problematyki ochrony życia i zdrowia,
3) organizacje i instytucje pozarządowe prowadzące działalność o charakterze charytatywnym i ich podopieczni.
http://pocztowydar.org/wspolpraca-z-osobami-prawnymi/Fundacja PZU
[POMOC SPOŁECZNA] [ZDROWIE] [KULTURA] [NIEPEŁNOSPRAWNI] [ROZWÓJ LOKALNY] [EDUKACJA] [SPORT] [OCHRONA ŚRODOWISKA] [BEZPIECZEŃSTWO] [INNE] Fundacja udziela wsparcie w ramach projektów konkursowych i pozakonkursowych. Podstawą ubiegania się o wsparcie finansowe jest złożenie wniosku o dotację on-line przez stronę internetową Fundacji, w zakładce „Złóż wniosek”. Organizacja może ubiegać się o dotację pozakonkursową w dowolnej wysokości. Jeżeli kwota wnioskowana w trybie pozakonkursowym przekracza 100 000 złotych, zgodnie ze Statutem Fundacji, wniosek dotacyjny kierowany jest do rozpatrzenia przez Radę Fundacji PZU.

http://fundacjapzu.pl/275.html

Fundacja Tauron
[EDUKACJA] [NAUKA] [ZDROWIE] [PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ] [KULTURA] [POMOC SPOŁECZNA] [SPORT] [WOLONTARIAT] Fundacja Tauron wspiera projekty rzecz dobra publicznego głównie w zakresie edukacji, oświaty i wychowania oraz nauki. Dodatkowo projekty w zakresie ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, sportu i rekreacji, ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocji i organizacji wolontariatu.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
 • tworzenie programów stypendialnych, udzielanie wsparcia programom edukacyjnym podnoszącym jakość nauczania oraz programom wyrównującym szanse edukacyjne, promującym talenty i wybitne uzdolnienia dzieci i młodzieży,
 • wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji,
 • udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom fizycznym lub prawnym, instytucjom, ośrodkom i placówkom,
 • prowadzenie lub wspieranie kampanii prospołecznych,
 • prowadzenie lub wspieranie akcji szkoleniowych i informacyjnych,
 • organizowanie lub finansowanie imprez edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych lub kulturalnych,
 • organizowanie lub wspieranie inicjatyw na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu,
 • propagowanie i rozwijanie idei wolontariatu pracowniczego,
 • finansowe, rzeczowe, organizacyjne lub prawne wspieranie wszelkich podmiotów prawa, w tym osób fizycznych, osób prawnych, instytucji i organizacji w ich działalności zbieżnej z celami Fundacji.
http://www.fundacjatauron.pl/jak-uzyskac-pomoc/co-zrobic/Strony/co_zrobic.aspx

P.S. Dostaliśmy info od czytelniczki, że Fundacja Tauron nie przyjmuje już w 2017  wniosków o dotacje.

Fundacja Wawel z Rodziną
[EDUKACJA] [DZIECI] [POMOC SPOŁECZNA] Fundacja Wawel z Rodziną realizuje dwa projekty w ramach, których o wsparcie mogą starać się organizacje pozarządowe:

1) Pomoc społeczna
Pomoc społeczna może być udzielana:
 • na rzecz dzieci z domów dziecka, z rodzinnych domów dziecka, z rodzin zastępczych;
 • na rzecz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej, rodzin wielodzietnych i ubogich;
 • na rzecz instytucji zajmujących się świadczeniem pomocy na rzecz wyżej wymienionych dzieci oraz rodzin;
 • na rzecz placówek oświatowych realizujących dodatkowe zajęcia edukacyjne mające na celu poszerzenie wiedzy uczniów, wyrównanie ich poziomu edukacyjnego, zwiększanie potencjału życiowego.
2) Program edukacyjny Masz Szansę
Do programu zakwalifikowani mogą być:
 • uczniowie w wieku od 7 do 20 lat uzyskujący pozytywne wyniki w nauce, pochodzący:
 • z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z rodzin niepełnych, o niskim standardzie życiowym, z rodzin zastępczych, dysfunkcyjnych, przebywający w placówkach opiekuńczo-wychowawczych opieki całodobowej, zamieszkujący na terenie województwa małopolskiego;
 • placówki oświatowe realizujące dodatkowe zajęcia edukacyjne, mające na celu poszerzenie wiedzy uczniów, wyrównanie ich poziomu edukacyjnego.
http://www.fundacjawawel.pl/ (Aby znaleźć regulaminy, trzeba kliknąć na „pliki do pobrania” z prawej strony).

Konkurs 2.16 PO WER
[KONSULTACJE SPOŁECZNE] Konkurs 2.16 PO WER pn. Wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych.
W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się urzędy (jednostki budżetowe) w partnerstwie z co najmniej jednym partnerem będącym organizacją pozarządową.
Konkurs ma charakter otwarty - nabór wniosków i ich ocena prowadzone będą
w sposób ciągły do wyczerpania alokacji. Wnioski będą przyjmowane w ramach odrębnych rund kończących się każdorazowo wyborem projektów do dofinansowania.
Najbliższe rundy:
 • IV runda: od 17 lipca 2017 r. do 16 sierpnia 2017 r.
 • V runda: od 18 września 2017 r. do 16 października 2017
 • VI runda: od 15 listopada 2017 r. do 15 grudnia 2017 r.
Wnioski będą przyjmowane do godziny 16:15 w dniu zakończenia każdej rundy.

http://efs.kprm.gov.pl/aktualnosci/konkurs-na-wsparcie-przeprowadzenia-pog-bionych-konsultacji-publicznych-projekt-w

Polska Spółka Gazownictwa
[EKOLOGIA] [EDUKACJA] [SPORT] [ZDROWIE] [KULTURA] Polska Spółka Gazownictwa prowadzi działania wspierające realizację wartościowych inicjatyw, które przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa w wielu obszarach. W tym celu PSG opracowała wewnętrzne zasady przyznawania darowizn finansowych i rzeczowych, które gwarantują każdemu potencjalnemu beneficjentowi, udzielenie wsparcia według tych samych kryteriów.

Szczególne znaczenie dla spółki mają profesjonalne projekty, realizujące cele związane z:
 • ekologią i ochroną środowiska
 • sprawami społecznymi
 • nauką i edukacją
 • sportem i zdrowym stylem życia
 • kulturą i sztuką.
https://www.psgaz.pl/darowizny

Program RITA
[WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA] [WSCHÓD] Program RITA stwarza możliwość wyjazdu polskich reprezentantów NGO do krajów objętych programem, tj.: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Ukrainy i Tadżykistanu.
Wyjazdy mogą służyć niżej wymienionym celom:
1. osobista konsultacja wniosku projektowego przed jego złożeniem; wzmocnienie współpracy z nowo poznaną organizacją partnerską bądź też z organizacją/instytucją, z którą wnioskodawca wcześniej współpracował;
2. wizyta mająca na celu podtrzymanie i/lub rozwój efektów zrealizowanego wcześniej w ramach programu RITA/ STP projektu lub ewaluację tego projektu;
3. uczestnictwo w ważnym wydarzeniu (konferencja, seminarium itp.), które jest częścią większego przedsięwzięcia i którego rezultatem będzie wzmocnienie organizacji bądź jakaś inna wartość dla szerszego grona odbiorców. Tematyka wydarzeń powinna być spójna z ogólnymi celami programu RITA.
Nabór ma charakter ciągły i będzie trwał do wyczerpania dostępnych środków. Wnioski dot. realizacji celów 1. i 2. należy składać najpóźniej na 6 tygodni przed planowaną datą wyjazdu. Wnioski dot. realizacji celu 3. należy składać najpóźniej na 4 tygodnie przed planowaną datą wyjazdu. Decyzje o dofinansowaniu zostaną przekazane do 3 tygodni po złożeniu wniosku i przekazane wnioskodawcy na podany we wniosku adres mailowy.
Przewidujemy sfinansowanie wyjazdu jednego lub dwóch przedstawicieli organizacji.
Długość wizyty: do trzech dni (nie licząc dni poświęconych na podróż).
http://programrita.org/granty-wyjazdowe/

----

P.S. Podczas przygotowywania informacji korzystałyśmy ze stron fundacji oraz z bloga: http://aktywny.blog/2015/06/01/dotacje-od-fundacji-korporacyjnych/
(EweWild)

 

poniedziałek, 10 lipca 2017

Publikacje dla NGO online - zaktualizowane zestawienie wirtualnych bibliotek dla III sektora
Na naszym profilu Facebookowym często zachęcamy Was do lektury publikacji dla NGO, które dostępne są on-line całkiem za darmo. Czasem ciężko jest do nich Dotrzeć, dlatego też dziś chcielibyśmy dostarczyć Wam przydatnego katalogu swoistych "wirtualnych bibliotek", które pozwalają na zdalny dostęp do wielu dobrych materiałów w jednym miejscu.


Biblioteka Centrum Sektor3  gromadzi on-line w jednym miejscu publikacje, opracowania, raporty oraz ciekawe multimedia - głównie video, dotyczące ekonomii społecznej, a szczególnie działalności organizacji pozarządowych.
Biblioteka powstała w ramach Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR3, które prowadzi Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”.

 NGOTEKA - biblioteka publikacji organizacji pozarządowych. W NGOtece możesz przeglądać dostępne kolekcje i prace lub dodać materiały swojej organizacji.

Biblioteka Wolontariatu on-line jest miejscem, w którym, jak deklaruje prowadzące ją Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie, zamieszczane będą wszystkie publikacje dotyczące wolontariatu, wolontariuszy i działalności społecznej. 
Obecnie jest 28 publikacji, jednak po zakończeniu fazy testów, które własnie trwają, powinniśmy spodziewać się ok. 100 pozycji.

"Poradnik dla organizacji pozarządowych" w ramach portalu www.ngo.pl to zbiór krótkich artykułów o wszystkich chyba kluczowych dla funkcjonowania organizacji pozarządowych kwestiach. Informacje zostały przedstawione w formie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

"Civicpedia to centrum wiedzy i badań dotyczących zaangażowania społecznego, organizacji pozarządowych oraz wszystkiego co związane z tzw. społeczeństwem obywatelskim. Znajdują się tu raporty, analizy i wnioski z badań dotyczących m.in. funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji, sposobu zaangażowania obywateli w działania społeczne czy współpracy między samorządami a lokalnymi społecznościami i organizacjami."
Civicpedię prowadzi Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej publikuje dostępne on-line materiały dotyczące działalności pożytku publicznego.


Profesjonalny menedzer w NGO – kurs
Choć lista publikacji nie jest długa, to znajduje się na niej kilka naprawdę przydatnych pozycji, m.in. multimedialny kurs „Profesjonalny Menadżer w NGO”, podręcznik dla działaczy organizacji pozarządowych "Profesjonalny menedżer w NGO"  oraz "Budowanie partnerstw lokalnych".


Portal www.platformakultury.pl został stworzony przez Narodowe Centrum Kultury jako interaktywny portal poświęcony kulturze i edukacji kulturalnej. Znajdziecie tu m.in. zbiór ważnych publikacji, zasobów internetowych oraz instytucji, dzięki którym można dowiedzieć się jak działać, skąd czerpać fundusze oraz inspiracje.

Warto także zaglądać do działów publikacji opiniotwórczych organizacji eksperckich, my polecamy szczególnie:

W kontekście naszego głównego obszaru zainteresowań, czyli finansowania działalności non-profit, zachęcamy do korzystania z publikacji projektów zrealizowanych w tym własnie obszarze:


Na stronie znajdziecie artykuły powstałe w ramach projektów Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Większość z nich dotyczy finansowej rzeczywistości funkcjonowania NGO w Polsce.

PUBLIKACJE GRUPY ZAGRANICA >>> dotyczą pomocy rozwojowej.

W tym miejscu publikujemy aktualizacje powyższej listy publikacji o pozycje zasugerowane nam przez Czytelników:Publikacje Fundacji Wspomagania Wsi, mi.in. na temat dziedzictwa kulturowego, dostępu do Internetu.


BIBLIOTEKA AKADEMII ROZWOJU FILANTROPII >>>   

logo mp.jpg  Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA - bezpłatne publikacje z projektu MAM PRAWO DO PRAWA >>>

Z pewnością jest więcej źródeł darmowych publikacji dla NGO, które kryją się gdzieś w sieci. Jeśli znacie takowe, prosimy o informację. Chętnie uaktualnimy powyższa listę!(Ola)

ZAPRASZAMY TAKŻE NA