Szukaj na tym blogu

wtorek, 22 marca 2016

Dotacje z Ministerstw – aktualizacja bazy linków(Aktualizacja 12.02.2019 r.)

Kiedyś publikowaliśmy listę linków do konkursów ogłaszanych przez ministerstwa. Od tego czasu zmienił się rząd, więc zmieniły się też kompetencje ministerstw. Czas na aktualizację spisu. 

Gdzie warto szukać informacji? Różne ministerstwa publikują ogłoszenia o konkursach w różnych zakładkach. Na pewno muszą się one znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej. Warto też zaglądać do zakładek: „ogłoszenia”, „konkursy ministra”, „aktualności”. 

O czym warto pamiętać? Wiele ministerstw część zadań przekazuje swoim instytucjom podległym, które też ogłaszają konkursy (np. MKiDN – Narodowe Centrum Kultury, MRPiPS – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, MNiSW – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, MŚ - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). 
Ich spis znajdziecie tu: http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/2017/03/dotacje-z-urzedow-centralnych.html 

 •  Ministerstwo Cyfryzacji (informatyzacja, e-administracja, bezpieczny internet) 
http://mc.bip.gov.pl/otwarte-konkursy-ofert/


Ministerstwo Cyfryzacji jest zaangażowane w Program Operacyjny Cyfrowa Polska https://www.polskacyfrowa.gov.pl/ .

 •  Ministerstwo Edukacji Narodowej (oświata i wychowanie)


Przykładowa tematyka konkursów z lat ubiegłych:
- doskonalenie nauczycieli, wymiana młodzieżowa, otwarta szkoła, bezpieczna szkoła, letni wypoczynek młodzieży polonijnej, wolontariat harcerski. 

 • Ministerstwo Energii (energia; gospodarka złożami kopalin, zrównoważony rozwój, energetyka jądrowa)
Brak dedykowanej zakładki dla NGO.
https://www.gov.pl/web/energia

 •  Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (gospodarka morska, gospodarka wodna, rybołówstwo, żegluga śródlądowa)
 https://gospodarkamorska.bip.gov.pl/ogloszenia-i-obwieszczenia/konkursy-ministra/  

 •  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)


Tematyka konkursów – bardzo szeroka: m.in. literatura, film, teatr, edukacja kulturalna, ochrona zabytków, promocja czytelnictwa, dostępność kultury, domy kultury, promocja kultury polskiej za granicą.

Warto pamiętać, że ministerstwo jest zaangażowane również w następujące programy:
- Europa dla Obywateli
- Kreatywna Europa
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (VIII oś Priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury)  


 •  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nauka; szkolnictwo wyższe)
http://www.bip.nauka.gov.pl/ (zakładka „Programy Ministra – ogłoszenia”)

Przykładowe tematy konkursów z lat ubiegłych:
- Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego
- Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego
- Edukacja globalna

 • Ministerstwo Obrony Narodowej (obrona narodowa, wojsko, siły zbrojne)
Przykładowe tematy ubiegłorocznych konkursów:
- Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (rynek pracy; pomoc społeczna; rodzina; osoby z niepełnosprawnością, seniorzy, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, społeczeństwo obywatelskie)
Po zmianie strony niestety brak dedykowanej zakładki dla NGO. Informacje o programach są rozrzucone po wielu różnych zakładkach.  

Ministerstwo jest operatorem kilku programów:
- Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  - od 2018 r. FIO przeniesione do: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego https://www.niw.gov.pl/nasze-programy/fio-2/
- Program „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” (https://www.gov.pl/web/rodzina/pom-spol-konkursy-ministra-w-systemie-pomocy-i-integracji-spolecznej
- Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 https://www.gov.pl/web/rodzina/program-operacyjny-pomoc-ywnosciowa-2014-2020
- Program Senior + http://senior.gov.pl/ 

Co roku ogłasza też:
- Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych - z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn https://www.gov.pl/web/rodzina/konkursy-inicjatyw-organizacji-pozarzadowych-kiop
- Konkurs „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” https://www.gov.pl/web/rodzina/program-oparcie-spoleczne-dla-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi
- „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności” https://www.gov.pl/web/rodzina/pom-spol-bezdomnosc

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (rolnictwo; rozwój wsi; rynki rolne)
Brak dedykowanej zakładki dla konkursów dla NGO. Cześć informacji można znaleźć m.in. tu:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zadania-edukacyjne


Tematy konkursów z 2015 (w 2016 został ogłoszony jeden konkurs a później unieważniony a w 2017 i 2018 nie ogłoszono żadnego konkursu):
- Rozwijanie umiejętności sportowych, kreowanie zdrowego i aktywnego trybu życia wśród uczniów z terenów wiejskich poprzez organizowanie dla nich na szczeblu: szkolnym, międzyszkolnym, wojewódzkim i centralnym imprez sportowych, turystycznych i obozów szkoleniowych
- Festiwal  Kultury Młodzieży Szkolnej.
 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (gospodarka; rozwój regionalny; wsparcie przedsiębiorczości, fundusze europejskie)

Ministerstwo zajmuje się zarządzaniem funduszami europejskimi.
Strona dedykowana funduszom strukturalnym (raz z wyszukiwarką konkursów):

Inne programy:
Fundusze szwajcarskie: http://www.programszwajcarski.gov.pl/
Fundusze norweskie http://www.eog.gov.pl/

 •  Ministerstwo Skarbu Państwa (Skarb Państwa; nadzór nad spółkami skarbu państwa) - ministerstwo zlikwidowane 1.01.2017 r. 

 • Ministerstwo Sportu i Turystyki (sport; turystyka)


Tematyka z ubiegłego roku:

Turystyka:

- Wspieranie rozwoju produktów turystycznych.
- Wspieranie rozwoju systemu jakości, poprzez m.in. certyfikacje, rekomendacje.
- Kształtowanie przestrzeni turystycznej poprzez wytyczanie, znakowanie  i konserwację szlaków pieszych, narciarskich, rowerowych, wodnych itp., które znajdują się na terenie Polski.
- Zwiększenie kompetencji kadr, poprzez szkolenia, konferencje, warsztaty, seminaria etc.
- Popularyzacja turystyki krajowej, poprzez m.in. organizację imprez, konkursów.

Sport:
- Sport wyczynowy
- Sport młodzieżowy
- Sport powszechny (Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, 
- Upowszechnianie  Sportu Różnych Grup Społecznych i Środowiskowych)
- Sport osób niepełnosprawnych
- Bezpieczeństwo imprez sportowych (Program Kibice Razem)

 •  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (administracja publiczna; sprawy wewnętrzne; wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne; bezpieczeństwo)

http://fundusze.mswia.gov.pl/ (Fundusz Azylu, Migracji i Integracji)

Przykładowe konkursy:
- Realizacja kampanii społecznej dotyczącej edukacji antykorupcyjnej
- Edukacja społeczna na rzecz bezpieczeństwa
- Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami - przemocą, uzależnieniami
- Prowadzenie działań związanych z poszukiwaniem osób zaginionych oraz zapewnieniem wsparcia ich rodzinom
- Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego.


 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych (polityka zagraniczna; członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej)
http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/konkursyministra/

Przykładowe tematy konkursów z ubiegłych lat:
pomoc rozwojowa, pomoc humanitarna,  dyplomacja publiczna, współpraca z Polonią i Polakami za granicą.
 •    Ministerstwo Sprawiedliwości (sprawiedliwość, edukacja prawna, prawa człowieka, przeciwdziałanie przemocy)
http://bip.ms.gov.pl/pl/ogloszenia/

Program:
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
(pomoc postpenitencjarna i pomoc pokrzywdzonym) https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-sprawiedliwosci/


 • Ministerstwo Środowiska (gospodarka wodna; środowisko; zrównoważony rozwój, gospodarowanie odpadami)

Brak dedykowanej zakładki dla NGO.

Tematyka konkursów w latach ubiegłych: Klimatyczna edukacja, Edukacja ekologiczna

Ministerstwo jest zaangażowane w Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (https://www.pois.gov.pl/). 

 • Ministerstwo Zdrowia (zdrowie: profilaktyka i leczenie)

https://www.gov.pl/web/zdrowie/ogloszenia-konkursowe-ngo


http://www.bip.mz.gov.pl/ogloszenia 
(strona archiwalna)

Narodowy Program Zdrowia
https://www.gov.pl/zdrowie/narodowy-program-zdrowia-ogloszenia

Przykładowe tytuły konkursów:
- „Program edukacyjny odnoszący się do eliminacji czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych (nadciśnienia tętniczego, nadwagi i otyłości, niskiego poziomu aktywności fizycznej) skierowany do dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym oraz seniorów"
- „Program edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży mający na celu ograniczenie używania substancji psychoaktywnych i związanych z tym szkód zdrowotnych, w tym również działania ukierunkowane na zapobieganie agresji w szkole"
- „Opieka psychoonkologiczna i psychopaliatywna dla chorych na choroby nowotworowe, rodzin, opiekunów i personelu medycznego"

Ministerstwa wymienione poniżej wg naszych informacji nie ogłaszają konkursów dla organizacji pozarządowych: 
 • Ministerstwo Finansów (budżet; finanse publiczne; instytucje finansowe),
 • Ministerstwo Infrastruktury (planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo; łączność; transport)
 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (gospodarka; rozwój regionalny)
 • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (m.in. wsparcie przedsiębiorczości, zrównoważony rozwój, polityka kosmiczna).

_______________
Korzystajcie i zaglądajcie na te strony, a jak znajdziecie coś interesującego podzielcie się informacją z nami na FB „Konkursy dla ngo” – podamy dalej. 

Opracowała: EweWild


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz