Szukaj na tym blogu

czwartek, 8 sierpnia 2013

Baza linków dla NGO: dotacje z ministerstw

Aktualizacja spisu znajduje się tu: http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/2016/03/dotacje-z-ministerstw-aktualizacja-bazy.html

Serce nam rośnie wraz ze wzrostem liczby odsłon naszych profili - dziękujemy, że z nami jesteście :) Jednak wiemy, że Wasze poszukiwania dotacji to codzienne sprawdzanie znacznie większej liczby stron niż nasze, dlatego też zdecydowaliśmy się zapoczątkować CYKL POSTÓW Z BAZAMI LINKÓW do samodzielnego sprawdzania. Postaramy się gromadzić w uporządkowany i czytelny sposób linki do stron instytucji, które przekazują najwięcej lub/i największe granty dla NGO. Dziś podzielimy się z Wami listą adresów ukrytych na stronach MINISTERSTW, gdzie od czasu do czasu pojawiają się informacje o konkursach. Uczulamy, że bardzo często ministerstwa nie publikują newsów o konkursach na stronie głównej, ale na licznych podstronach, często o zupełnie innych nazwach.


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Otwarte konkursy ofert MAiC ogłasza głównie w obszarach ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, oraz wykorzystania i promowania technologii cyfrowych w procesie budowania potencjału społeczeństwa informacyjnego.
Znajdziecie je w oddzielnej zakładce "Otwarte konkursy ofert" w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa.

MAiC pełni także funkcję Instytucji Pośredniczącej w Priorytecie V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Celem głównym Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej jest wzrost jakości usług publicznych świadczonych przez urzędy jednostek samorządu terytorialnego oraz poprawa jakości polityk i programów o zasięgu regionalnym i lokalnym. Departament Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego będący IP wdrażającą to działanie zakłada w ramach Działania realizację trzech głównych priorytetów tj:
- Priorytet I: poprawa jakości prawa miejscowego i indywidualnych decyzji administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego.
- Priorytet II: poprawa skuteczności i efektywności wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego.
- Priorytet III: Podniesienie zaufania społecznego do władz lokalnych i regionalnych poprzez poprawę przejrzystości działań administracji samorządowej oraz zwiększenie wpływu mieszkańców i instytucji społeczeństwa obywatelskiego na proces decyzyjny organów jednostek samorządu terytorialnego.Ministerstwo Edukacji Narodowej

Na stronie MEN zakładka dla organizacji pozarządowych schowana jest w dziale MŁODZIEŻ I ZAGRANICA >>>

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert publikowane są także w BIP Ministerstwa w zakładce ZADANIA PUBLICZNE


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Odszukanie konkursów dla NGO organizowanych przez MPiPS wymaga odwiedzenia BIP Ministerstwa, gdzie w zakładce „Ogłoszenia i wykazy” znajduje się podzakładka„Organizacje pozarządowe”>>>

Dodatkowo różne programy Ministerstwa mają oddzielne podstrony:

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich >>> koordynowany jest przez Departament Pożytku Publicznego i właśnie na stronie Departamentu należy szukać informacji o konkursach ogłaszanych w jego ramach.

Szczególnie interesujące dla NGO nabory wniosków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki prowadzone są przez Departament Wdrażania EFS. Mowa tu m.in. o poddziałaniu 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”.

MPiPS odpowiada także za wdrażanie Programu Operacyjnego Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć >>> współfinansowanego z funduszy norweskich.

Wiele konkursów ogłasza także Departament Pomocy i Integracji Społecznej >>>

Pod MPiPS podlega również Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, które jak dotąd pełniło funkcję Instytucji Wdrażającej FIO >>>

CRZL jako Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II Stopnia) jest odpowiedzialne, za wdrożenie następujących Działań w ramach Priorytetu I PO KL „Zatrudnienie i integracja społeczna":
CRZL jako Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II Stopnia) jest odpowiedzialne, za wdrożenie następujących Działań w ramach Priorytetu I PO KL „Zatrudnienie i integracja społeczna":
• Działanie 1.1 „Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy",
• Działanie 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej",
• część Działania 1.3 „Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej" (Poddziałania: 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7).
• Ministerstwo Sprawiedliwości (MS) – Działanie 1.3
• Ochotnicze Hufce Pracy (OHP) – Działanie 1.3
• Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – Działanie 1.3
• Pion Beneficjenta systemowego Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL) – Działanie 1.1, 1.2, 1.3.


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
MSW już na głównej stronie posiada nieźle widoczna zakładkę pn. „Dla organizacji pozarządowej”>>>. Znajdziecie tam informacje głównie dla fundacji nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, ale także szczegóły dotyczące współpracy MSW z NGO.

Zainteresowanych konkursami odsyłamy do BIP resortu, gdzie znajduje się oddzielna zakładka „Otwarte konkursy ofert”>>>Ministerstwo Zdrowia
Znalezienie informacji o konkursach dla NGO na stronie resortu zdrowia wymaga odwiedzenia zakładki strony głównej „Ogłoszenia i komunikaty”, w ramach której trzeba się skierować do podzakładki „Współpraca”. Tam znajduje się cześć dotycząca współpracy z organizacjami pozarządowymi, m.in. ogłoszenia o konkursach MZ

Dodatkowo polecamy stronę „Fundusze europejskie dla sektora ochrony zdrowia” >>>

Fundacje nadzorowane przez ministra zdrowia maja swoją zakładkę >>>Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Programy Ministra >>>
- Edukacja
- Wydarzenia artystyczne
- Dziedzictwo kulturowe
- Promesa MKiDN
- Rozwój infrastruktury kultury
- Kolekcje
- Promocja literatury i czytelnictwa
- Obserwatorium kultury

Informacja o możliwości pozyskania środków europejskich na działania w obszarze kultury znajdują się także tu >>>
- XI Priorytet Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Kultura idziedzictwo kulturowe >>>
- Mechanizm Finansowy EOG -dofinansowanie w ramachProgramu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” oraz Programu„Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiegodziedzictwa kulturowego” >>>
- Program Kultura (2007-2013) >>>
- Program Europa dla Obywateli >>>

Program Wieloletni KULTURA+ >>>
Celem realizowanego w latach 2011-2015 Programu Wieloletniego KULTURA+ jest poprawa dostępu do kultury oraz uczestnictwa w życiu kulturalnym na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich, poprzez modernizację i budowę infrastruktury bibliotecznej oraz digitalizację zasobów polskich muzeów, bibliotek i archiwów.

Warto również zaglądać do BIP Ministerstwa – pośród ogłoszeń wszelakich w zakładce OGŁOSZENIA I ZAWIADOMIENIA>>> można natknąć się na coś interesującego dla NGO.  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W BIP Ministerstwa w zestawie zakładek po lewej stronie znajdziecie trzy interesujące dla NGO:

Także w zakładce KOMUNIKATY >>> na głównej stronie MNiSW znajdują się m.in. informacje o konkursach, w których mogą startować organizacje pozarządowe.
- Konkursy
- Konkursy NCBiR (Narodowego centrum Badan i Rozwoju)
Warto także zajrzeć bezpośrednio na stronę NCBiR, np. tu mamy harmonogram konkursów >>>)
- Konkursy NCN (Narodowego Centrum Nauki)
http://bip.nauka.gov.pl/


Ministerstwo Obrony Narodowej

Otwarte konkursy ofert MON >>> kryją się w podzakładce o takim właśnie tytule w BIP w zakładce „Zadania publiczne w zakresie obronności”.Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo odpowiada za Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. W PROW szczególnie interesująca dla NGO może być Oś Priorytetowa 4 – LEADER >>>

„Leader jest podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, polegającym na oddolnym opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju obszarów wiejskich oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby, wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele tych trzech środowisk tworzyć mają lokalną grupę działania – partnerstwo międzysektorowe, które samodzielnie wybiera projekty, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej strategii.”

Harmonogram naborów wniosków w poszczególnych Lokalnych Grupach Działania >>> można znaleźć na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dodatkowo warto czasem zajrzeć do BIP Ministerstwa – w zakładce „Zadania edukacyjne” można znaleźć informacje o ogłaszanych otwartych konkursach ofert resortu >>>Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Strona Ministerstwa to kopalnia wiedzy przede wszystkim o możliwościach dotacyjnych ze środków europejskich.

Z strony głównej MRR warto przejść do zakładki „Funduszeeuropejskie 2007-2013” >>>, która przekierowuje na oddzielną stronę, a tam m.in. informacja o naborach wniosków >>> , czy też wyszukiwarka dotacji>>>

Nie zapominajmy także o zakładkach dotyczących innych ważnych źródeł dofinansowania: Mechanizmów finansowych EOG i Norweskiego 2009 – 2014 >>> oraz Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy >>>


Ministerstwo Sportu i Turystyki

Konkursy MSiT >>> znajdziecie w zakładce „Finansowanie zadań” na BIP.Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Na stronie głównej MSZ znajduje się zakładka „Ministerstwo”, w ramach której utworzono podzakładkę „Konkursy Ministra” – tam warto się skierować w poszukiwaniu dotacji dla NGO http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/    Ministerstwo Sprawiedliwości

Programy dotacyjne prowadzone przez MS obejmują m.in. Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz PomocyPostpenitencjarnej >>>

Z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawa powołała do życia Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej będący państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Zgodnie z art. 43 §7 i §8 k.k.w. przychodami Funduszu są m.in. potrącenia w wysokości 10 % wynagrodzenia przysługującego za pracę skazanych a środki przeznaczane są m.in. na rzecz stowarzyszeń, fundacji, organizacji oraz instytucji, których celem jest chociażby świadczenie pomocy postpenitencjarnej osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin.Ministerstwo Środowiska

Konkursy resortu środowiska ogłaszane są w zakładce „Ogłoszenia” – podzakładka „Dla organizacji pozarządowych” >>>


Zachęcamy do komentowania powyższej bazy linków. Liczymy na Waszą czujność i sygnały, jeśli adresy linków lub inne szczegóły ulegną zmianie. A tymczasem owocnych poszukiwań dotacji w ministerstwach, czy gdziekolwiek zdecydujecie się szukać :) 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz