Szukaj na tym blogu

czwartek, 18 sierpnia 2016

Mikro-innowacje społeczne – regranting* środków POWERKilka dni temu pisaliśmy na FB Konkursy dla NGO o konkursie „Inkubator Innowacji Społecznych WielkichJutra.  W najbliższym czasie można spodziewać się kilkunastu konkursów na innowacje społeczne. Będą one ogłaszane w następujących tematach:
  1. przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej;
  2. integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy;
  3. kształcenie ustawiczne osób dorosłych;
  4. usługi opiekuńcze dla osób zależnych.
Ogłaszaniem konkursów (oraz wsparciem realizowanych projektów a następnie wdrożeniem najlepszych pomysłów) zajmą się instytucje, firmy i organizacje wybrane w konkursie na inkubację innowacji społecznych ogłoszonym w ramach działania 4.1. POWER. Ich lista znajduje się tu:
 
Zachęcamy organizacje zainteresowane tematyką konkursów do śledzenia stron internetowych tych projektów. Konkursy będą na pewno ogłaszane w różnych terminach – na razie ogłoszone są dwa pierwsze konkursy:
 ________________________________________________________________________
 1) w temacie usługi opiekuńcze dla osób zależnych
Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra 
W  ramach  Projektu  można  uzyskać  wsparcie  na innowacyjne narzędzie, metodę lub rozwiązanie dotyczące usług opiekuńczych dla osób zależnych.
W ramach Projektu można aplikować o wsparcie finansowe w wysokości do 50 000,00 zł, jak również wsparcie merytoryczne i organizacyjne. Wsparcie takie otrzyma 45 najlepszych pomysłów, spośród których  9 przygotowanych  zostanie  do  wdrożenia  na  szeroką  skalę,  tj.  upowszechnienia  w  celu włączenia do praktyki i polityki.
O wsparcie może aplikować każdy,  zarówno osoba indywidualna, jak i podmiot mający pomysł na innowację społeczną dotyczącą usług opiekuńczych dla osób zależnych.
Termin naboru: do końca września 2016 r.

2)  w temacie: integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy
 Punkty Inkubacji Innowacji
W ramach tego projektu mamy możliwość wsparcia finansowego (100 %) pomysłów innowacyjnych, które prowadzą do aktywizacji zawodowej lub zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.
Będziemy mogli udzielić wsparcia finansowego pomysłów innowacyjnych w postaci typów grantów:
  • TYP A dla innowatorów o wysokim potencjale (doświadczenie, kadra, zaplecze organizacyjne i techniczne i finansowe). Wysokość grantu max. 70 000,00 zł.
  • TYP B przeznaczony dla innowatorów o mniejszym potencjale. Ten rodzaj wsparcia skierowany jest głównie do osób fizycznych i grup nieformalnych. Wysokość grantu max. 30 000,00 zł.
Poszukujemy: podmiotów/instytucji/organizacji, grup nieformalnych i osób z terenu całej Polski posiadających innowacyjne pomysły na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami.
Oferujemy: wsparcie animatorów przy dopracowaniu pomysłu innowacyjnego, wsparcie eksperckie w zakresie oceny pomysłu pod kątem innowacyjności i zgodności z prawem oraz wsparcia opiekunów innowacji i ekspertów zewnętrznych według potrzeb w zakresie wdrażania procesu testowania.
Planujemy: udzielenie 32 grantów na innowacyjne pomysły, testowanie 32 innowacji przez okres 6 miesięcy, ewaluację 17 z 32 dofinansowanych innowacji, upowszechnienie na terenie całej Polski 4 innowacji.

Nabór pomysłów jest naborem ciągłym (do 28.02.2017 lub do wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie).
Do 05.09.2016 r. trwa pierwszy nabór Kart Zgłoszeń Innowacji.

________________________________________________________________________

Warto zapoznać się też z regulaminem konkursu, w ramach którego zostali wybrani operatorzy przyszłych konkursów: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/19132/Regulaminkonkursu28042016.pdf. Opisuje on m.in. szczegółowo tematy przyszłych innowacji (str. 12-16) oraz określa wstępne wytyczne do planowanych konkursów:

  1. Konkursy będą mieć charakter otwarty.
  2. Grantobiorcami (innowatorami społecznymi) będą podmioty prywatne (w tym osoby fizyczne i grupy nieformalne) albo publiczne mające pomysł na innowacyjne narzędzie, metodę lub rozwiązanie wspierające osiągnięcie celów projektu grantowego. To oznacza, że w konkursach będą mogły brać udział również organizacje pozarządowe.
  3. Maksymalna wielkość grantu to 100 tys. zł (choć operatorzy grantów mogą zmniejszyć ten limit, np. w konkursie Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra jest to 50 tys. zł, w konkursie Punkty Inkubacji Innowacji - 30 lub 70 tys. zł).
  4. Ogółem we wszystkich konkursach zostanie dofinansowanych 240 innowacji społecznych (czyli projektów).

A dla inspiracji do myślenia o planowanych projektach publikujemy kilka linków, gdzie można m.in. zapoznać się z przykładami innowacji społecznych: 

Po polsku: 
 
Po angielsku:

* Regranting - mechanizm, w ramach którego środki otrzymane w formie dotacji (grantu) przez jeden podmiot są – także w formie grantów – przekazywane innym podmiotom. W tym przypadku środki z unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) będą przekazywane dalej przez wybranych operatorów grantów. Więcej o mechanizmie regrantingu można przeczytać np. tu: http://regranting.filantropia.org.pl/?page_id=123

(EweWil)
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz