Szukaj na tym blogu

czwartek, 6 października 2016

Na Wschód! O finansowaniu współpracy międzynarodowejOstatnio pojawia się coraz więcej możliwości finansowania projektów współpracy międzynarodowej z krajami położonymi na wschód od Polski. Poniżej zestawienie programów, z których można skorzystać przy szukaniu finansowania na wspólne działania razem z partnerami z szeroko rozumianej Europy Wschodniej i części Azji. Znajdziecie tu konkursy dot. różnych tematów, m.in. rozwój demokracji, kultura, wymiany młodzieżowe, pomoc rozwojowa. Listę otwierają programy, w których trwa właśnie nabór wniosków. W artykule umieszczamy też konkursy, gdzie nabór w 2016 r. jest już zamknięty, licząc na to, że w przyszłym roku można będzie ubiegać się o dofinansowanie.  


Rita – przemiany w regionie - Fundacja Edukacja dla Demokracji (ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności) http://programrita.org/

Tematy: 
 • wsparcia demokratycznych, społecznych i gospodarczych przemian w ww. krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, 
 • przekazywania polskiego doświadczenia przemian w następujących sferach: problemy społeczne i socjalne, edukacja i wychowanie, rozwój przedsiębiorczości, dziedzictwo kulturowe, rozwój i wsparcie trzeciego sektora, rozwój i wsparcie samorządu lokalnego, rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów, 
 • rozwijania współpracy międzynarodowej w regionie, 
 • kształtowania nowych liderów rozwoju demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego

Kraje:Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Tadżykistan 
Terminy naborów
Program RITA to trzy nabory grantowe: 
- projekty partnerskie – dwa nabory w roku – na wiosnę i na jesieni. Uwaga nabór jesienny trwa to 14.10.2016 r.
- współfinansowanie – nabór ciągły 
- granty wyjazdowe – nabór ciągły


Polska-Białoruś-Ukraina– unijny program współpracy transgranicznej

Tematy: 
 • Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego
 • Poprawa dostępności regionów, rozwoju trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych
 • Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony
 • Promocja zarządzania granicami oraz bezpieczeństwem na granicach, zarządzanie mobilnością i migracjami

Kraje:Białoruś, Ukraina (regiony przygraniczne) 
Najbliższy nabór:do 31.12.2016 r.


Fundacja Batorego – Dla Białorusi 

Tematy: 
 • pobudzania aktywności obywatelskiej, rozwijania samorządności i samoorganizacji (także poprzez działania edukacyjne i kulturalne oraz inicjatywy młodzieżowe);
 • ochrony praw człowieka, świadczenia pomocy prawnej, przeciwdziałania dyskryminacji, upowszechniania postaw tolerancji;
 • prowadzenia niezależnych badań i analiz;
 • poszerzania dostępu do informacji, rozwijania mediów tradycyjnych i społecznościowych.

Kraje:Białoruś (uwaga: to jest konkurs dla białoruskich ngo. Polskie ngo nie mogą aplikować o środki). 
Daty naborów:nabór ciągły.


Program Polska-Rosja– program współpracy transgranicznej z obwodem kaliningradzkim 

Tematy: 
 • działania w obszarze promocji kultury lokalnej i zachowania dziedzictwa historycznego, 
 • ochrona środowiska 
 • poprawa komunikacji i zwiększenie bezpieczeństwa na terenie przygranicznym. 

Kraje:Rosja (obwód kaliningradzki)  
Daty naborów:jeszcze nieznane – program w przygotowaniu  

Interreg V-A Litwa-Polska – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 


Tematy: 
 • Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami;
 • Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników;
 • Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją;
 • Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej.

Kraje:Litwa 
Daty naborów:nabór zakończył się 9.06.2016 r. 

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży– program grantowy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  ze środków MEN 


Tematy: 
 • wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez budowanie postaw otwartości i tolerancji wśród młodych osób;
 • włączanie młodzieży z mniejszymi możliwościami we wspólne inicjatywy;
 • upowszechnianie wartości europejskich i doświadczeń współpracy euroatlantyckiej.
 • wspieranie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży;
 • odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Działania: 
 • wymiana młodzieżowa; 
 • seminaria przygotowawcze i kontaktowe; 
 • spotkania młodzieżowe; 
 • projekty informacyjno-promocyjne.

Kraje: Ukraina 
Daty naborów: nabór na rok 2016 został już zakończony (trwał do sierpnia 2016 r.)

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży– program grantowy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  ze środków MEN 

Tematy: 
 • Wzmacnianie dialogu międzykulturowego i międzyetnicznego poprzez budowanie postaw otwartości i tolerancji wśród młodych ludzi
 • Włączanie młodzieży z mniejszymi szansami we wspólne inicjatywy
 • Promowanie polsko-litewskiej współpracy młodzieży z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
 • Promowanie zainteresowania młodzieży edukacją ekologiczną

Działania: 
 • Format 1. obejmuje takie projekty, jak: wymiany młodzieży polskiej i litewskiej;
 • Format 2. obejmuje: szkolenia, seminaria, spotkania, konferencje, wizyty studyjne, projekty informacyjne.

Kraje:Litwa 
Daty naborów: nabór na rok 2016 został już zakończony (trwał do stycznia 2016 r.) 
(edit 21.11.2016 r. - właśnie został otwarty nabór na rok 2017! - trwa do 30.12.2016 r. http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/blog/konkurs-wniosk%C3%B3w-na-rok-2016 )

Wsparcie Demokracji 2016 - Fundacja Solidarności Międzynarodowej (ze środków MSZ Polska Pomoc) 

Tematy: 
 • rozwój demokracji, w tym demokracji lokalnej, 
 • rządy prawa oraz przestrzeganie praw człowieka

Kraje:Gruzja, Tunezja
Daty naborów: nabór na rok 2016 został już zakończony (trwał do 12 kwietnia 2016 r.)

Konkurs grantowy "Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji"2016- Fundacja Solidarności Międzynarodowej

Tematy: 
 • A. Wzmocnienie zdolności wspólnot i władz lokalnych do świadczenia usług publicznych i do prowadzenia skutecznej polityki z wykorzystaniem przejrzystych mechanizmów opartych na współuczestnictwie.
  • A1. Zwiększenie udziału mieszkańców w planowaniu strategicznym i świadczeniu usług publicznych z uwzględnieniem równego traktowania płci.
  • A2. Wzrost zaangażowania mieszkańców w proces decyzyjny i dialog publiczny uwzględniający równe traktowanie płci. Rozwinięcie i zinstytucjonalizowanie mechanizmów konsultacji publicznych. Zwiększenie świadomości społecznej na temat reform.
  • A3. Zwiększenie zdolności lokalnych liderów (mężczyzn i kobiet) do osiągania lepszych rezultatów swojej aktywności obywatelskiej i do ich zaangażowania w realizację reform.
 • B. Zwiększenie roli mediów lokalnych w przekazywaniu niezależnej, wszechstronnej, uwzględniającej równe traktowanie płci oraz przystępnej informacji dotyczącej lokalnej polityki i reform.
  • B1. Wzmocnienie roli mediów w dyskusji na temat polityki i reform na szczeblu lokalnym z uwzględnieniem równego traktowania płci.
  • B2. Budowanie wzajemnego zrozumienia między mieszkańcami różnych regionów Ukrainy.
Kraje: Ukraina
Daty naborów: nabór zakończony w październiku 2015 r. 

MSZ Polska Pomoc 

Tematy: 
 • wolontariat, 
 • edukacja globalna, 
 • pomoc rozwojowa, 
 • pomoc humanitarna. 

Daty naborów: w 2016 zostały ogłoszone następujące konkursy https://www.polskapomoc.gov.pl/Konkursy,2016,2377.html#PPH2016_2
 • Konkurs "Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2016"
 • Konkurs "Edukacja globalna 2016"
 • Konkurs "Wolontariat polska pomoc 2016"
 • Konkurs "Polska pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie 2016"
 • Konkurs "Polska pomoc rozwojowa 2016"

Kraje: Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Gruzja (m.in.)


Wymiany młodzieżowe i wymiany kadry pracującej z młodzieżą można sfinansować z programu Erasmus Plus http://erasmusplus.org.pl/ . Program ten nie jest skierowany na współpracę ze wschodem, jednak wśród krajów uczestniczących są m.in.: Rosja, Ukraina, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, czy Mołdawia. Ostatni nabór wniosków w 2016 r. zakończył się 4 października – czekamy na harmonogram konkursów na 2017 r. 
(EweWild) Brak komentarzy:

Prześlij komentarz