Szukaj na tym blogu

piątek, 15 lutego 2013

Mniej znane źródła dotacji dla NGO - fundacje bankowe

Jedną z ważniejszych grup darczyńców, która wspomaga organizacje pozarządowe nie tylko finansowo, są tzw. fundacje bankowe, czyli fundacje ufundowane przez instytucje bankowe. Prezentujemy przegląd takich własnie organizacji i zachęcamy do starania się o ich wsparcie.Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego >>>
Działania Fundacji koncentrują się na zagadnieniach wyrównywania szans edukacyjnych oraz tworzenia przyjaznego, bezpiecznego i inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci i młodzieży, które z racji miejsca zamieszkania i sytuacji materialnej rodziny mają utrudniony dostęp do podstawowych dóbr edukacji, nauki, kultury.
Warto wspomnieć o programie NA DOBRY POCZĄTEK! ogłaszanym minimum raz w roku.
Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych skierowanych do dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkujących tereny wiejskie i miejscowości do 20 tys. mieszkańców

Fundacja BGŻ >>>
Fundacja została powołana w celu:
- prowadzenia wszechstronnej działalności społecznie użytecznej, w tym podejmowania i wspierania inicjatyw w zakresie rozwoju edukacji, nauki, kultury, pomocy społecznej i ochrony zdrowia;
- wspierania i propagowania inicjatyw służących podnoszeniu poziomu edukacyjnego społeczeństwa, w szczególności wyrównywania szans rozwoju intelektualnego, edukacyjnego i zawodowego utalentowanej młodzieży z różnych środowisk, przede wszystkim z regionów i rodzin dotkniętych ubóstwem;
- wspierania idei wolontariatu oraz popularyzacji tej formy w środowisku bankowym i finansowym.

Fundacja Banku Ochrony Środowiska >>>
Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami, przedstawicielami administracji publicznej i świata mediów, w ramach: 

- promocji i wsparcia rekrutacji do poszczególnych projektów 
- wymiany doświadczeń oraz konsultacji merytorycznych, związanych z programami Fundacji,
- współorganizacji i współfinansowania wybranych konkursów edukacyjnych.

Fundacja BRE Banku >>> 
Fundacja głównie koncentruje się na wspieraniu projektów z obszarów:
- Nauki i edukacji
- Ochrony zdrowia i opieki społecznej
- Kultury i dziedzictwa narodowego

Fundacja Bankowa im.Leopolda Kronenberga >>> (Citibank)
Fundacja Kronenberga wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. Udziela dofinansowań instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych:
I. EDUKACJA: Innowacje w edukacji, Edukacja ekonomiczna, Dziedzictwo kulturowe i tradycje, Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży
II. ROZWÓJ LOKALNY - Priorytety opieki zdrowotnej, Polityka społeczna, Nauka przedsiębiorczości
Wnioski o dotacje przyjmowane są wyłącznie za pomocą Elektronicznego Systemu Obsługi Wniosków o Dotacje.

Fundacja Bank Zachodni WBK >>>
Program Bank Dziecięcych Uśmiechów jest programem mikro-grantowym stworzonym z myślą o instytucjach i organizacjach społecznych pracujących na co dzień z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich.
Terminy 2013:
I edycja – nabór wniosków od 25 lutego do 19 marca 2013 roku
II edycja – nabór wniosków od 16 września do 9 października 2013 roku
Program Bank Ambitnej Młodzieży ma na celu uświadomienie młodym ludziom, że od wykształcenia, inicjatywy, aktywności i działalności społecznej zależy nie tylko ich własna przyszłość, ale także przyszłość lokalnego środowiska, narodu i państwa polskiego. Od 2012 roku nabór ciągły wniosków.

Fundacja Bankowa im. dr. Mariana Kantona (Grupa Pekao S.A.) >>>

Cele statutowe Fundacji obejmują wspieranie działań w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, popularyzowania wiedzy bankowej, niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych, upowszechniania kultury.

Fundacja Kredyt Banku >>>
Fundacja skupia się obecnie na realizacji strategii zaangażowania społecznego "Przyjazny rozwój dziecka", zgodnie z którą chce tworzyć przyjazne środowiska dla rozwoju społeczności, w których działa, ze szczególnym wsparciem bezpiecznego rozwoju dzieci.
Z racji zaangażowania w programy strategiczne i długofalowe w 2012 r. Fundacja nie udziela wsparcia finansowego podmiotom, które zgłaszają się z własnymi projektami lub prośbami o wsparcie. Jak jest w 2013? Tego nie ma na stronie.

Fundacja BNP Paribas >>>
Głównym realizowanym przez fundację zadaniem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
Fundacja realizuje własne projekty oraz wspiera w formie finansowej i rzeczowej inicjatywy innych organizacji, które są zgodne z przyjętymi celami statutowymi.

Fundacja PKO Banku Polskiego >>>
Fundacja angażuje się w projekty z różnych obszarów programowych. Poniżej prezentujemy nazwy własne dla działań wspieranych przez Fundację wraz z zakresem, jaki obejmują:
- EDUKACJA oświaty i nauki
- TRADYCJA wychowania, w tym wychowania patriotycznego
- NADZIEJA pomocy społecznej
- ZDROWIE ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej
- KULTURA opieka nad sztuką i zabytkami, w tym ochrona dziedzictwa narodowego
- EKO ochrona środowiska naturalnego
- SPORT osób niepełnosprawnych (w tym ich aktywizacja)

Fundacja ING Dzieciom >>>
Misją Fundacji jest wyrównywanie szans dzieci z ubogich obszarów, zarówno tych geograficznych, jak i społecznych. Fundacja realizuje programy edukacyjne tj. Świetlice internetowe ING. Pomaga dzieciom przewlekle chorym, zapewnia pomoc finansową szkołom kształcącym dzieci i młodzież o szczególnych potrzebach oraz organizuje rehabilitacyjno-edukacyjne Turnusy Uśmiechu dla podopiecznych tych placówek. Fundacja bierze udział w realizacji programów z zakresu pedagogiki specjalnej np. „W towarzystwie Lwa”.

Fundacja Narodowego Banku Polskiego >>>

Głównym statutowym celem Fundacji NBP jest wspieranie działań dotyczących promocji i rozwoju nauk ekonomicznych. Fundacja realizuje cele statutowe zarówno poprzez własne projekty, jak też poprzez wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć innych instytucji.

Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich >>> 
Główne kierunki działania Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich (właściciel wielu banków, np. Getin Noble Bank) to:
- Pomoc dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej oraz materialnej poprzez urzeczywistnienie idei wyrównania szans.
- Wspieranie wybitnie uzdolnionych przedstawicieli młodego pokolenia dzięki finansowaniu programów stypendialnych (naukowych oraz socjalnych).
- Działanie na rzecz dzieci i młodzieży poszkodowanych w wyniku urazów i chorób oraz umożliwienia im osiągnięcia samodzielności.


Bardzo dobre zestawienie tabelaryczne fundacji bankowych wraz z opisem znajdziecie na przeznaczonych dla NGO stronach Urzędu Miasta Kalisz >>>
oraz na stronach Sektor 3 Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych >>>


Polecamy także lekturę artykułów o tym, jak banki wspierają organizacje pozarządowe, głównie poprzez swoje fundacje:
- "Bankowość pożytku publicznego" A. Mazgal na ngo.pl >>> (Norweskie case studies)
- Raport Forum darczyńców z badania fundacji korporacyjnych, w którym m.in. wzięło udział kilka fundacji bankowych >>> 


ZAPRASZAMY TAKŻE NA 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz