Szukaj na tym blogu

wtorek, 15 listopada 2011

A może projekt międzynarodowy? - przegląd aktualnych konkursów


logotyp polskiej Prezydencji w Radzie UE

Od 1 lipca aż do 31 grudnia 2011 r. trwa  Przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej. Przy tej okazji warto przyjrzeć się aktualnym mozliwościom realizacji projektów zagranicą lub z partnerami z zagranicy.

Co aktualnie ma nam do zaoferowania Komisja Europejska?


Komisja Europejska ogłosiła terminy naboru wniosków o unijne dofinansowanie w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” w roku 2012.
Komisja ustaliła następujący harmonogram składania wniosków:
- Indywidualne Wyjazdy Uczniów w ramach Comeniusa – 1.12.2011 r.
- Doskonalenie zawodowe w ramach Comeniusa i Grundtviga –16.1.2012 r., 30.4.2012 r., 17.9.2012 r.
- Praktyki w ramach programu Comenius ...– 31.1.2012 r.
- Projekty wielostronne, sieci i środki towarzyszące w ramach Comeniusa, Erasmusa, Leonardo da Vinci, Grundtviga – 2.2.2012 r.
- Wielostronne projekty w dziedzinie transferu innowacji w ramach Leonardo da Vinci – 2.2.2012 r.
- Mobilność (w tym świadectwo mobilności Leonardo Da Vinci) oraz Intensywne kursy językowe (EILC) Erasmusa – 3.2.2012 r.
- Program Jean Monnet – 15.2.2012 r.
- Partnerstwa w ramach Comeniusa, Leonardo da Vinci, Grundtviga, Partnerstwa Comenius Regio w ramach Comeniusa, Warsztaty w ramach Grundtviga – 21.2.2012 r.
- Programy intensywne (IP), mobilność studentów chcących studiować lub odbywać praktyki za granicą w ramach programu Erasmus – 9.3. 2012 r.
- Praktyki, projekty w ramach wolontariatu seniorów Grundtviga – 30.3.2012 r.
- Program międzysektorowy: Działanie kluczowe 1 – wizyty studyjne. Pierwszy nieprzekraczalny termin 30.3. 2012 r., drugi termin 12.10. 2012 r.
- Program międzysektorowy: wszystkie pozostałe działania 1.03.2012 r.


PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI - konkursy z komponentem ponadnarodowym
W ramach ogłoszonego konkursu mogą być realizowane projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie obejmujące następujące typy projektów:
1. inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym i regionalnym przez związki pracodawców i związki zawodowe, mające na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców, w szczególności w zakresie:
- organizacji pracy,
- form świadczenia pracy,
- promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- godzenia życia zawodowego i prywatnego;
2. promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do lokalnego rynku pracy, warunków pracy pracowników i środowiska naturalnego;
3. upowszechnianie na poziomie lokalnym i regionalnym idei flexicurity. O dofinansowanie mogą występować partnerzy społeczni (związki pracodawców  i związki zawodowe).
Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie od 01.12.2011 r. do 30.12.2011 r.
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze ogłasza konkurs zamknięty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych testujących z możliwością realizacji komponentu ponadnarodowego ze środków EFS w ramach Priorytetu VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" PO KL.
Termin składania wnioskow: od 12 grudnia 2011 r. do 20 stycznia 2012 r.


A może projekt z organizacją z sąsiedniego państwa?

Czechy, Węgry, Polska, Słowacja: FUNDUSZ WYSZEHRADZKI - małe granty 
Granty dla organizacji pozarządowych, szkół i uniwersytetów, samorządów, instytucji kulturalnych i naukowych, prywatnych firm i osób fizycznych z Czech, Węgier, Polski i Slowacji. Trzeba mieć partnerów z innych państw z tej 4!
Wsparcie dostepne w 6 kategoriach:
1.wsółpraca kulturowa, 2. wymiana naukowa i badania, 3.edukacja, 4.wymiana młodzieży, 5.wspólpraca transgraniczna, 6.promocja turystyki.
Max. wysokość grantu: do 5000 EUR
Termin składania wniosków: do 1.12.2011 r.

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu w Wilnie przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w Programie Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013.
Nabór wniosków trwa od 13 października 2011 r. do 17 stycznia 2012 r.

Nabór otwarty jest tylko dla następujących działań:
1.2 Integracja szkolnictwa wyższego i rynków pracy,
2.1 Zarządzanie środowiskiem Morza Bałtyckiego.
Termin składania wniosków: do 16 grudnia 2011 r.


Konkurs dla organizacji, które działają/ chcą działać na rzecz państw rozwijających się, obecnie częściej zwanych tzw. Globalnym Południem (chcesz wiedzieć co to znaczy, zajrzyj na stronę Polskiej Akcji Humanitarnej >>> )

Celem zadania jest: realizacja działań rozwojowych odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w 2012" dotyczących krajów i priorytetów objętych tym Planem.
Pula środków: 24 260 000,00 zl
Termin składania ofert: do 6 grudnia 2011 r.

Dla zainteresowanych wspólpracą z bliskim nam Wschodem ciekawa oferta PAFW.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Fundacja BORUSSIA zapraszają doświadczone polskie organizacje pozarządowe do współpracy przy organizacji wizyt studyjnych w Polsce. Uczestnikami wizyt będą wyróżniający się studenci z Ukrainy, Białorusi, Mołdowy i Federacji Rosyjskiej.
Termin skladania wniosków: do 30 listopada 2011 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz