Szukaj na tym blogu

niedziela, 20 listopada 2011

Warszawa - aktualne konkursy dla NGO


W Warszawie pojawiło się kilka ciekawych konkursów grantowych dla organizacji pozarządowych.
Dotyczą działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ekonomii społecznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.


Wnioski można składać z pominięciem otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
           1)  wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000,00 zł;
           2)  zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.


Rodzaj zadań publicznych:1. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowaniu nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.
2. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych.
3. Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.
4. Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich dyskryminacji.
5. Opracowanie i wydanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:
a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,
b) kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększony, pismem Braille’a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania.Nazwa zadania: Prowadzenie działalności statutowej w ramach ekonomii społecznej (TORO).
Termin: Zadanie musi być realizowane między grudniem 2011 roku a 31 grudnia 2012 roku.

Celem konkursu jest przetestowanie Mechanizmu Wsparcia instytucji ekonomii społecznej, dzięki któremu organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, będą mogły zwiększyć swój potencjał organizacyjny i osobowy, co umożliwi im rozpoczęcie działalności gospodarczej, która będzie spełniać warunki ekonomii społecznej. Pozwoli to organizacji na dynamiczny rozwój, a w przyszłości zapewni osiągnięcie niezależności finansowej, dzięki której organizacja będzie mogła swobodnie prowadzić działalność statutową. Ekonomia społeczna zakłada wykorzystanie narzędzi ekonomicznych w realizacji celów społecznych.

Termin aplikacji: 7.12.2011Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych, tj. 14.01.-29.01.2012 r., na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub w uzasadnionych przypadkach poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej

Termin aplikacji: do 6.12.2011Urząd M. St. Warszawa posiada wyszukiwarkę konkursów, do której warto regularnie zaglądać >>>ODWIEDŹ NAS NA FACEBOOKU >>>

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz